1 izbový byt ul. Jantárová, Košice

Byt na 3. poschodí bytového domu ul. Jantárová, k. ú. Skladná, obec – Košice – Juh, okres – Košice IV. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1973. Objekt pozostáva z 13 nadzemných podlaží. Na každom podlaží sú 4 samostatné byty, výťah a spoločné schodisko. Vstup do bytu je zo spoločných priestorov. Základy bytového domu sú betónové s izoláciou, konštrukcia stavby je panelová, montovaná z dielcov betónových plošných, stropy sú rovné, strecha je plochá so živičnou krytinou, objekt nie je zateplený. Kúrenie je ústredné, s doskovými radiátormi v obytnej izbe a v kuchyni. Obvodové steny sú panelové sendvičové. V byte boli realizované v roku 2010 stavebné úpravy. Jadro bytu je murované, dlažby, obklady, zariaďovacie predmety, v kuchyni je nová kuchynská linka, okná sú nové plastové s izolačným dvojsklom. Dvere bytu sú nové drevené, plné alebo zasklené. Na podlahe je plávajúca podlaha, koberce aj keramická dlažba v kúpeľni, steny bytu sú omietnuté a vymaľované. Byt je v dobrom technickom stave.

Dispozičné riešenie: Byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa s WC, chodba, šatník, pivnica a loggia. Jeho dispozičné riešenie je zrejmé z grafickej prílohy. Podlahová plocha bytu vrátane pivnice je 37,26 m2. S vlastníctvom bytu je spojené aj užívanie a spoluvlastníctvo spoločných časti a spoločných zariadení bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku v podiele 650/100000. Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia. povaly, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, najmä výťahy, práčovne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, hromozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, ale slúžia tomuto domu.

Bytový dom sa nachádza v obytnej zóne komplexnej zástavby bytových, ale aj občianskych domov v severovýchodnej časti mesta v obci Košice – Juh. Parkovanie je umožnené na verejných parkoviskách v blízkom okolí. V rámci mesta Košice je to atraktívna lokalita na bývanie.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 17 na 3. p. bytového domu – obytný dom Jantárová 4, so súp. č. 1506, vchod 4, ulica Jantárová v Košiciach, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 1723/50, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 633 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 650/100000.
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 1723/50 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 633 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 650/100000
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 10763, okres: Košice IV, obec: KOŠICE – JUH, katastrálne územie: Skladná.

 

Dátum a čas dražby: 27.5.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:58 900,- €
Znalecká hodnota:58 916,59 €
Dražobná zábezpeka:6 000,- €
Obhliadky: 13.05.2019 o 16,00 hod.
22.05.2019 o 16,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
streetstreet2Snímka2Snímka1