1 izbový byt ulica 29. augusta Handlová

Byt na 4. poschodí bytového domu na ulici 29. augusta, k.ú. Handlová, obec Handlová, okres Prievidza. Bytový dom je usporiadaný do piatich nadzemných podlaží a suterénu.  Bytový dom má jeden vchod, v ktorom je spolu 80 bytov Vykurovanie objektu a ohrev TÚV je zabezpečený z centrálneho zdroja. Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a elektrickú sieť. Odkanalizovanie bytov je riešené cez bytové jadrá, so zaústením do verejnej kanalizácie. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Bytový dom je založený na betónových základoch pätkách a pásoch. Stenový murovaný nosný systém je z tehál hr. 30-45 cm bez zateplenia. Stropné konštrukcie sú panelové s rovným podhl’adom. Strecha je sedlová s plechovou krytinou. Vonkajšie omietky na pôvodné zdrsnené. Klampiarske konštrukcie sú úplné plechové pozinkované, prípadne hliníkové. Okná sú v prevažnej miere  plastové s izolačným dvojsklom. Dvere vchodové zo západnej aj východnej strany oceľovo hliníkové, čiastočne zasklené, vnútorné hladké plné. Podlahy na prízemí a chodby na jednotlivých podlažiach keramická dlažba, schodisko liate terazzo V bytovom dome bola zrealizovaná čiastočná výmena vnútorných rozvodov. Pre vertikálnu dopravu je osadené jednoramenné schodisko a nový výťah. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 28.5 m2. Orientácia obytných miestností bytu je na západ.

Bytový dom je situovaný v  Lokalite širšieho centra mesta. Mesto Handlová leží na strednom Slovensku, približne 10 km od geometrického stredu Európy. Administratívne spadá do Trenčianskeho kraja, okresu Prievidza a je druhým najväčším mestom regiónu Horná Nitra. Je obklopené pohoriami Vtáčnik, Žiar a Kremnické vrchy.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 55 na 4. p. bytového domu – bytový dom, so súp. č. 93, vchod 5, ulica 29. augusta v Handlovej, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 580/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 852 m2. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 93 nie je evidovaný na liste vlastníctva. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 285/24015.
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, LV č. 5338, okres: Prievidza, obec: HANDLOVÁ, katastrálne územie: Handlová.

Dátum a čas dražby: 16.5.2019 o 11:00 hod.
(vstup na dražbu o 10:30)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová Brnianska 1J, Trenčín, okres Trenčín
Najnižšie podanie:13 000,- €
Znalecká hodnota:13 000,- €
Dražobná zábezpeka:2 000,- €
Obhliadky: 30.04.2019 o 11,00 hod.
14.05.2019 o 11,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
nacrtDSCN4281DSCN4276DSCN4275DSCN4273DSCN4268DSCN4267