Pozemky k.ú. Jabloň, Slovenské Krivé a Rokytov pri Humennom

OPAKOVANÁ DRAŽBA Spoluvlastnícky podiel k pozemkom evidovaných na katastrálnej mape ako parcely registra „C“ a parcely registra „E“ situované v k. ú obcí Jabloň, Slovenské Krivé, Rokytov pri Humennom, v okrese Humenné. Predmet dražby bol ohodnotený stanovením súpisom všeobecnej podstaty, 1K/30/2012, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 162/2015 zo dňa 24.08.2015 na hodnotu 6.883,23 €.

 

a)  Parcely registra „ C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 539/1                    Orná pôda                                          o výmere 128 m2

parc. č. 540                         Zastavané plochy a nádvoria       o výmere 198 m2

spoluvlastnícky podiel:  1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 55, okres: Humenné, obec: JABLOŇ, katastrálne územie: Jabloň.

LV 55

 

b)  Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

parc. č. 172/3                    Orná pôda                                          o výmere 2276 m2

parc. č. 215/3                    Orná pôda                                          o výmere 630 m2

parc. č. 269/3                    Orná pôda                                          o výmere 1572 m2

parc. č. 409/1                    Orná pôda                                          o výmere 954 m2

parc. č. 467/3                    Orná pôda                                          o výmere 524 m2

parc. č. 499/3                    Orná pôda                                          o výmere 596 m2

parc. č. 546/1                    Orná pôda                                          o výmere 1507 m2

parc. č. 593/1                    Orná pôda                                          o výmere 500 m2

parc. č. 593/2                    Orná pôda                                          o výmere 927 m2

parc. č. 624/1                    Orná pôda                                          o výmere 738 m2

parc. č. 663/3                    Trvalé trávne porasty                    o výmere 548 m2

parc. č. 693/3                    Orná pôda                                          o výmere 692 m2

parc. č. 742/3                    Orná pôda                                          o výmere 814 m2

parc. č. 780/1                    Orná pôda                                          o výmere 1488 m2

parc. č. 838/4                    Orná pôda                                          o výmere 319 m2

parc. č. 838/201                Orná pôda                                          o výmere 17 m2

parc. č. 860/3                    Trvalé trávne porasty                    o výmere 367 m2

parc. č. 925/1                    Orná pôda                                          o výmere 2581 m2

spoluvlastnícky podiel:  1/4

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 164, okres: Humenné, obec: JABLOŇ, katastrálne územie: Jabloň.

LV 164

 

c)      Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

parc. č. 241/2                    Orná pôda                                          o výmere 1458 m2

parc. č. 429/4                    Orná pôda                                          o výmere 362 m2

parc. č. 509/1                    Orná pôda                                          o výmere 943 m2

parc. č. 527/2                    Orná pôda                                          o výmere 567 m2

parc. č. 532/1                    Orná pôda                                          o výmere 1233 m2

parc. č. 595/4                    Orná pôda                                          o výmere 419 m2

parc. č. 643/2                    Orná pôda                                          o výmere 673 m2

parc. č. 713/2                    Orná pôda                                          o výmere 409 m2

parc. č. 764/2                    Orná pôda                                          o výmere 759 m2

parc. č. 831/3                    Orná pôda                                          o výmere 246 m2

parc. č. 841/2                    Trvalé trávne porasty                    o výmere 296 m2

parc. č. 888/4                    Orná pôda                                          o výmere 202 m2

parc. č. 888/15                  Orná pôda                                          o výmere 1601 m2

spoluvlastnícky podiel:  1/8

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 166, okres: Humenné, obec: JABLOŇ, katastrálne územie: Jabloň.

LV 166

 

d)  Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

parc. č. 190                         Orná pôda                                          o výmere 2067 m2

parc. č. 233                         Orná pôda                                          o výmere 1394 m2

parc. č. 274                         Orná pôda                                          o výmere 1832 m2

parc. č. 434                         Orná pôda                                          o výmere 1221 m2

parc. č. 453                         Orná pôda                                          o výmere 1543 m2

parc. č. 491                         Orná pôda                                          o výmere 873 m2

parc. č. 579/1                    Orná pôda                                          o výmere 367 m2

parc. č. 579/2                    Orná pôda                                          o výmere 1648 m2

parc. č. 638                         Orná pôda                                          o výmere 1398 m2

parc. č. 677                         Trvalé trávne porasty                    o výmere 578 m2

parc. č. 718/1                    Orná pôda                                          o výmere 813 m2

parc. č. 728/1                    Orná pôda                                          o výmere 1180 m2

parc. č. 768                         Orná pôda                                          o výmere 2114 m2

parc. č. 822/2                    Orná pôda                                          o výmere 437 m2

parc. č. 822/201                Orná pôda                                          o výmere 22 m2

parc. č. 847/101                Trvalé trávne porasty                    o výmere 570 m2

parc. č. 847/201                Trvalé trávne porasty                    o výmere 24 m2

parc. č. 912/1                    Orná pôda                                          o výmere 3435 m2

spoluvlastnícky podiel:  1/16

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 494, okres: Humenné, obec: JABLOŇ, katastrálne územie: Jabloň.

LV 494

 

e)  Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

parc. č. 718/101                Orná pôda                                          o výmere 212 m2

parc. č. 728/101                Orná pôda                                          o výmere 97 m2

parc. č. 912/101                Orná pôda                                          o výmere 399 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/16

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 495, okres: Humenné, obec: JABLOŇ, katastrálne územie: Jabloň.

LV 495

 

f)   Parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

parc. č. 890/1                    Orná pôda                                          o výmere 4818 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/40

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 496, okres: Humenné, obec: JABLOŇ, katastrálne územie: Jabloň.

LV 496

 

g)  Parcela registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

parc. č. 890/101                Orná pôda                                          o výmere 303 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/40

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 497, okres: Humenné, obec: JABLOŇ, katastrálne územie: Jabloň.

LV 497

 

h)  Parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu:

parc. č. 532/2                    Orná pôda                                          o výmere 1177 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/8

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu    Humenné, katastrálny odbor, LV č. 653, okres: Humenné, obec: JABLOŇ,    katastrálne územie: Jabloň.

LV 653

 

i)   Parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

parc. č. 409/1                    Orná pôda                                          o výmere 166 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/4

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 433, okres: Humenné, obec: SLOVENSKÉ KRIVÉ, katastrálne územie: Slovenské Krivé.

LV 433

 

j)   Parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

parc. č. 205/6                    Orná pôda                                          o výmere 3736 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/8

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 577, okres: Humenné, obec: ROKYTOV PRI HUMENNOM, katastrálne územie: Zbudský Rokytov.

LV 577

 

k)  Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu

parc. č. 205/10                  Orná pôda                                          o výmere 3490 m2

parc. č. 205/12                  Orná pôda                                          o výmere 3608 m2

parc. č. 205/16                  Orná pôda                                          o výmere 3078 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/8

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 578, okres: Humenné, obec: ROKYTOV PRI HUMENNOM, katastrálne územie: Zbudský Rokytov.

LV 578

 

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:3 500,- €
Znalecká hodnota:6 883,23 €
Dražobná zábezpeka:1 000,- €
okresrokytovkrivejablon