Rodinný dom Hankovce, okres Bardejov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2.054 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, k.ú. Hankovce, obec Hankovce okres Bardejov.

Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, nie je podpivničený. Rodinný dom je napojený na okolité inžinierske siete samostatnými prípojkami (vodovodná prípojka, plynová prípojka, elektrická káblová prípojka, kanalizačná prípojka do žumpy). Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1990.

Dispozičné riešenie: Na I. NP (112,52 m2) sa nachádzajú miestnosti zádveria, chodby, skladu, kotolne, kúpeľne, WC, špajzu, kuchyne a obývacej izby. Súčasťou I. NP je aj vnútorné schodisko, vedúce na II.NP.

Na II.NP (113,31 m2)sa nachádzajú miestnosti chodby, kúpeľne, WC a štyroch izieb. Súčasťou II.NP je aj vnútorné schodisko vedúce na povalu. Orientácia hlavných miestnosti domu je na východ, západ a juh

Obec Hankovce sa nachádza 20 km od okresného mesta Bardejov, obec má v súčasnosti okolo 425 obyvateľov, má kompletné občianske okrem verejnej kanalizácie na úrovni malej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 11/1 záhrada o výmere 951 m2
parc. č. 11/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 500 m2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 11/2 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 456.
parc. č. 11/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 603 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, LV č. 268, okres: Bardejov, obec: HANKOVCE, katastrálne územie: Hankovce.

b) Stavba
súp. č. 90 ROD.DOM na parc. č. 11/2
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 90 je evidovaný na liste
vlastníctva číslo 268.
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, LV č. 456, okres: Bardejov, obec: HANKOVCE, katastrálne územie: Hankovce.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:59 220,- €
Znalecká hodnota:65 769,67 €
Dražobná zábezpeka:7 000,- €
Obhliadky: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN4326DSCN4329