Pozemok Betliar, okres Rožňava

Pozemok registra KN-C p. druh: trvalý trávny porast, o výmere 739 m2 nachádzajúci sa na ulici Pokroku, na okraji zastavaného územia obce Betliar. Terén pozemku je rovinatý. Prístup k pozemku po cudzích pozemkoch v dĺžke cca 60 m od miestnej komunikácie. Pozemok sa využíva ako záhrada.

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, a to:

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 2917                      trvalý trávny porast                        o výmere 739 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Rožňava, katastrálny odbor, LV č. 1473, okres: Rožňava, obec: BETLIAR, katastrálne územie: Betliar.

Dátum a čas dražby: 17.7.2019 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:1 690,- €
Znalecká hodnota:1 692,31 €
Dražobná zábezpeka:200,- €
Obhliadky: 01.07.2019 o 15,00 hod.
16.07.2019 o 15,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
SnímkaSnímka1