2 izbový byt ul. Študentská, Snina

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Byt na 1. p. situovaný v bytovom dome na Študentskej ulici v okresnom meste Snina. Samostatne stojací bytový dom má dva vchody, 3.nadzemné podlažia a suterén a spolu 12 bytov. V suteréne sa nachádzajú pivnice pre byty a spoločné priestory. Vertikálna komunikácia je zabezpečená schodiskom bez výťahu. Bytový dom bol postavený v r. 1956.

Dispozičné riešenie: byt je I. kategórie so vstupnou predsieňou s chodbou, jednou izbou s kuchyňou, jednou samostatnou izbou a s kúpeľňou s WC s prístupom z verejne prístupného schodiska bez výťahu. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 46,44 m2. Orientácia obytných miestností je na východ a juh.

Byt je z pôvodných konštrukčných materiálov, ktoré sú v stave primeranom ich veku. V byte boli vykonané stavebné úpravy – rekonštrukcia kúpeľne s vybavením, rekonštrukcia kuchyne, výmena podláh a výmena pôvodných drevených okien za okná plastové, okrem okien v kúpeľni a na chodbe. V kúpeľni sa nachádza sprchovací kút, keramické umývadlo, v kuchyni kuchynská linka 2,60 m s nerezovým drezom, plynový sporák, odsávač pár nie je. Byt má podlahy obytných miestností a chodby veľkoplošné plávajúce laminátové, v kúpeľni a WC je keramická dlažba, v byte sú pôvodné rozvody studenej a teplej vody, kanalizácie a elektriny, byt má samostatnú prípojku zemného plynu s plynomerom pod schodiskom do suterénu.

Nehnuteľnosť sa nachádza v okrajovej lokalite mesta s kompletnou infraštruktúrou v okolí. Prístup k domu je z verejnej miestnej komunikácie – Študentskej ulice. Mesto Snina sa svojou polohou nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, v najvýchodnejšej časti Prešovského kraja. Mesto má kompletné občianske vybavenie na úrovní okresného mesta.

§ 26 Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

(4) Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

(5) Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 8 na 1. p. bytového domu – bytový dom so súp. č. 1467, vchod 2, ulica Študentská v Snine, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 5066/108, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 48/711.
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 5066/108 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 48/711

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Snina, katastrálny odbor, LV č. 5594, okres: Snina, obec: SNINA,
katastrálne územie: Snina.

Dátum a čas dražby: 30.5.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:5 025,- €
Znalecká hodnota:5 500,- €
Dražobná zábezpeka:1 500,- €
Obhliadky: 20.05.2019 o 11,00 hod.
24.05.2019 o 11,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN5693DSCN5695DSCN5681DSCN5685DSCN5691DSCN5679DSCN5680DSCN8034DSCN8032