2x rodinný dom Malý Horeš, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom súp. č. 325 a súp. č. 326 s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2882 m2, situované na Hlavnej ulici, v radovej zástavbe medzi rodinnými domami v centre obce Malý Horeš.

Rodinný dom súp. č. 325 má jedno nadzemné podlažie s čiastočným podpivničením. Rodinný dom bol postavený v roku 1966. Dispozičné riešenie: dom je členený na 5 obývacích izieb a príslušenstvo, ktoré tvorí: kuchyňa, predsieň, chodba, kúpeľňa s WC a komora. V rodinnom dome je obytná časť na 1. NP a pivnica na 1.PP. Prístup k rodinnému domu po verejnej komunikácii s asfaltovým povrchom.

1. podzemné podlažie (1. PP – 22,94 m2) – tvoria dve miestnosti pivnice (kotolne) prístupné cez dvere od dvora. Je zapustené do terénu v hĺbke do 1,00 m. Základy sú kamenné hr. do 600 mm, obvodové murivo kamenné hr. 500 mm. Stropy železobetónové s rovným podhľadom, podlahy hlinené. Vnútorné deliace konštrukcie murované z pálených tehál hr. 150 mm. Úprava vnútorných priestorov s vápennou omietkou hladkou. V prvej pivnici je inštalovaný plynový kotol Modratherm PKM 25, v ďalšej miestnosti pivnice je inštalovaný kotol na tuhé palivo Dakon URS 29 a je tu umiestnená aj domáca vodáreň, ktorá však je už mimo prevádzky, využívala sa na zásobovanie rodinného domu vodou zo studne. Cez pivnicu vchádza do rodinného domu hlavný prívod pitnej vody, ktorý je vedený pod stropom k jednotlivým zvislým rozvodom na 1. NP. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Vchod je uzatvorený drevenými zvlakovými dverami, okno oceľové s jednoduchým zasklením. Iné konštrukcie a vybavenia neboli zistené.

1. nadzemné podlažie (1. NP – 156,87 m2) – je dispozične členené na 5 obytných miestností a príslušenstvo, ktoré tvoria: predsieň, kuchyňa, chodba, komora s výlezom na pôjd a kúpeľňa s WC. Obvodové nosné konštrukcie stavby majú murivo z pálených tehál hr. 450 mm a z tvárnic hr. 300 mm. Vnútorné deliace konštrukcie murované z pálených tehál hr. 300 a 150 mm. Stropy drevené trámové s rovným podhľadom. Konštrukcia krovu drevená, manzardová, krytina z pozinkovaného plechu na latovaní. Klampiarske výrobky ako parapety, odkvapové žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové škrabané. Vnútorné omietky vápenné hladké štukové. Podlahy v obytných miestnostiach prevládajú povlakové, PVC na betónovom podklade, v ostatných miestnostiach prevláda taktiež podlahová krytina z PVC, keramická dlažba iba v kúpeľni s WC. Keramický obklad v kúpeľni s WC do výšky 1350 mm. Vchodové dvere drevené dvojkrídlové hladké, plné a zasklené, vnútorné drevené, hladké plné alebo presklené. Zárubne drevené a oceľové. Okná drevené dvojité. Rozvody studenej a teplej úžitkovej vody z pozinkovaných rúr. TÚV sa pripravuje elektrickým zásobníkovým ohrievačom s objemom 120 l, ktorý je osadený v kúpeľni. Kuchyňa bez linky, drezu a ostatného vybavenia. V kúpeľni je oceľová samostatná vaňa, umývadlo a splachovací záchod Kombi. Batérie obyčajné aj so sprchou. Vykurovanie je ústredné teplovodné kotlami inštalovanými v pivnici. Rozvody ústredného vykurovania z oceľových rúr, vykurovacie telesá liatinové článkové. Rozvody plynu sú z oceľových rúr, prebiehajú z vonkajšej strany po fasáde a v miestach spotrebičov prechádzajú cez obvodový múr. Elektroinštalácia svetelná. Elektrický rozvádzač s elektromerom a poistkami je umiestnený pri hlavnom vchode do rodinného domu.

Rodinný dom súp. č. 326 na parc. č. 297/1 má jedno nadzemné podlažie a je pristavaný k rodinnému domu súp.č. 325 z východnej strany. Je situovaný na ul. Hlavnej v radovej zástavbe medzi rodinnými domami v centre obce Malý Horeš. Rodinný dom bol postavený v roku 1925. Dispozične je členený na 1 obytnú kuchyňu, predsieň a komoru. Prístup k rodinnému domu z dvora na parc. č. 294/1.

1. nadzemné podlažie (1. NP ) – je dispozične členené na obytnú kuchyňu, predsieň a komoru. Obvodové nosné konštrukcie sú murované z lomového kameňa hr. 500 mm. Vnútorné deliace konštrukcie murované z pálených tehál hr. 150 mm. Stropy drevené trámové s rovným podhl’adom. Konštrukcia krovu drevená, sedlová, hambálková, krytina z jednodrážkových pálených škridiel na latovaní. Klampiarske výrobky ako odkvapové žl’aby a zvody z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky vápenné hladké (od dvora) a zdrsnené (od suseda). Vnútorné omietky vápenné hladké štukové. Podlahy v miestnostiach sú povlakové z PVC na betónovom podklade. Vchodové dvere drevené dvojkrídlové hladké, plné a zasklené, vnútorné drevené, hladké plné alebo presklené. Zárubne drevené a ocel’ové. Okná drevené dvojité. V kuchyni je osadený plynový sporák kombinovaný s elektrickou rúrou, iné vybavenie nebolo zistené. V predsieni je jeden výtokový ventil na studenú vodu. Rozvody studenej vody z pozinkovaných rúr. Vykurovanie je zabezpečené jednými plynovými kachl’ami, ktorá je umiestnená v obývacej kuchyni. Rozvody plynu sú z ocel’ových rúr, prebiehajú z vonkajšej strany po fasáde a v mieste spotrebiča prechádza cez obvodový múr. Elektroinštalácia svetelná. Iné konštrukcie a vybavenia neboli zistené. Rodinný dom je napojený cez rodinný dom súp. č. 325 na verejný rozvod pitnej vody, vzdušný sekundárny NN rozvod el. energie a na rozvody zemného plynu.

Malý Horeš patrí medzi starobylé vinohradnícke obce Horného Medzibodrožia. Leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny na južnom úpätí Kráľovských kopcov a na mladoštvrtohornej nive Tisy s mŕtvymi ramenami a pieskovými presypmi. malohorešské vínne pivnice – najväčší komplex pivníc v celom Medzibodroží a širokom okolí, nachádzajú sa mimo zastavanej časti obce, v agátovom háji, väčšina z nich bola postavená v 16. storočí. Obec má okolo 1.100 obyvateľov, základné občianske vybavenie, služby v blízkom meste Kráľovský Chlmec.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 294/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1325 m2
parc. č. 294/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2
parc. č. 295 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m2
parc. č. 296 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2
parc. č. 297/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2
parc. č. 297/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2
parc. č. 299/1 záhrada o výmere 205 m2
parc. č. 299/2 záhrada o výmere 205 m2
parc. č. 299/3 záhrada o výmere 827 m2
Stavby
súp. č. 325 Rodinný dom na parc. č. 295
súp. č. 325 Rodinný dom na parc. č. 296
súp. č. 326 Rodinný dom na parc. č. 297/1
bez súp. č. Sklad na parc. č. 294/2
bez súp. č. Garáž na parc. č. 297/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 424, okres: Trebišov, obec: MALÝ HOREŠ, katastrálne územie: Malý Horeš.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:22 770,- €
Znalecká hodnota:25 300,- €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN4506DSCN4524DSCN4503DSCN4505DSCN4496DSCN4500DSCN4502DSCN4491DSCN4490