3 izbový byt ul. Agátová, Čečejovce

Byt na 2. poschodí situovaný v bytovom dome na Agátovej ulici v k.ú. obce Čečejovce,  okres Košice – okolie. Bytový dom bol postavený a daný do užívania v roku 1987. Bytový dom je usporiadaný do troch nadzemných podlaží, prízemie má spoločné priestory, pivnice k bytom  a jeden byt, na ďalších dvoch nadzemných podlažia sú po dva byty, spolu je v bytovom dome 5 bytov. Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a elektrickú sieť.

Bytový dom je založený na betónových základových pásoch, konštrukcia I.NP je zrejme murovaná, ďalšie dve nadzemné podlažia sú montované systému OKAL na báze drevených sendvičových panelov, strop nad prízemím železobetónový, nad II a II.NP drevený, strecha sedlová, vonkajšie úpravy povrchov náter, klampiarske konštrukcie sú úplné plechové pozinkované, okná sú v prevažnej miere  plastové s izolačným dvojsklom, z časti pôvodné zdvojené, dvere vchodové zo severnej strany hliníkové, čiastočne zasklené, vnútorné hladké plné. Bytový dom nemá výťah.

Dispozičné riešenie: 3 obytné miestnosti a príslušenstvo – kuchyňa, predsieň, kúpeľňa a WC. V podzemnom podlaží 2x pivnica. V r. 2011 bola realizovaná modernizácia, výmena elektroinštalácie, zariaďovacích predmetov a úpravy povrchov. Orientácia obytných miestností bytu je dve izby na juh, kuchyňa a jedna izba na sever. Celková výmera podlahovej plochy bytu vrátane pivníc 78,09 m2.

V okolí bytového domu je zástavba samostatne stojacích rodinných domov a kompletná občianska vybavenosť. Pred bytovým domom a v jeho okolí je dostatok parkovacích miest na pozemku obce. Lokalita tvorí širšie centrum obce s dobrou dostupnosťou po miestnych komunikáciách. Obec Čečejovce leží v 22 km juhozápadne od Košíc.  Spolu s časťou Seleška, má okolo 2150 obyvateľov. Občianske vybavenie je na úrovni strediskovej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 4 na 2. p. bytového domu – bytový dom, so súp. č. 231, vchod 231, ulica Agátová v Čečejovciach, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 76/17, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 182 m2. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 231 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 836. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 2185/10000.
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Košice – okolie, katastrálny odbor, LV č. 1915, okres: Košice – okolie, obec: ČEČEJOVCE, katastrálne územie: Čečejovce.

Dátum a čas dražby: 17.7.2019 o 09:00 hod.
(vstup na dražbu o 08:30)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:27 500,- €
Znalecká hodnota:27 500,- €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: 01.07.2019 o 13,30 hod.
16.07.2019 o 13,30 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
nadrtDSCN6338DSCN6339DSCN6333DSCN6335DSCN6331