3 izbový byt ul. Šafárikova, Rožňava

Byt na prízemí  situovaný v bytovom dome na Šafárikovej ulici, sídlisko Nová štvrť, v meste Rožňava. Bytový dom má dva vchody, v ktorých je po 18 bytov, spolu je v bytovom dome 36 bytov, do užívania bol daný v r. 1970.

Dispozičné riešenie: Byt má dispozične predsieň, chodbu, kuchyňu, kúpeľňu, WC a tri izby bez balkóna a bez loggie. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 79,02 m2. Orientácia obytných miestností bytu dve izby na východ, jedna izba a kuchyňa na západ.

Byt je po zásadnej rekonštrukcií a modernizácií. Podlahy v byte sú pôvodné drevené parkety, v predsieni, kúpeľni, WC a v kuchyni je keramická dlažba, dvere hladké dýhované v oceľových zárubniach, resp. posuvné, okná plastové s vnútornými žalúziami, vykurovanie ústredné, radiátory liatinové, v jednej izbe plechový panelový, zdrojom tepla je teplovod z centrálnej kotolne, omietky štukové vápennocementové, jadro murované, WC typu kombi, v kúpeľni je plastová vaňa, keramické umývadlo v skrinke, batérie pákové, jedna so sprchou, v kuchyni je priemerná kuchynská linka s nerezovým drezom, batéria páková, šporák plynový, odsávača pár, vo WC, v kúpeľni a kolo kuchynskej linky je keramický obklad, v jednej izbe je vstavaná skriňa. Údržba bytu je dobrá, byt v čase obhliadky nebol užívaný, so stavom v čase obhliadky spĺňa požiadavky na súčasné trendy bývania.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to najmä vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojka STA, vstavané skrine, poštová schránka, zvonček, domáci telefón, kuchynská linka, plynový sporák, batérie, odsávač pár a radiátory okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných časti, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä výťahy, strojovne výťahov, práčovne, sušiarne, žehliarne, miestnosť pre upratovačky, WC, dielne, spoločenská miestnosť, spoločná televízna anténa, hromozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je hodnotený byt umiestnený.

Bytový dom sa nachádza na sídlisku Nová štvrť, v okolí bytového domu sú ďalšie bytové domy a kompletná občianska vybavenosť. Pred bytovým domom a v jeho okolí je dostatok parkovacích miest. Lokalita sa zaraďuje do širšieho centra mesta s dobrou dostupnosťou do centra mesta.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 1 na prízemí bytového domu – Bytový dom, so súp. č. 425, vchod 70, ulica Šafárikova v Rožňave, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 2070, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 500 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 395/10000.
Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 2070 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 500 m2 spoluvlastnícky podiel k pozemku: 395/10000

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Rožňava, katastrálny odbor, LV č. 3850, okres: Rožňava, obec:
ROŽŇAVA, katastrálne územie: Rožňava.

Dátum a čas dražby: 21.3.2019 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:41 300,- €
Znalecká hodnota:41 330,15 €
Dražobná zábezpeka:4 000,- €
Obhliadky: 06.03.2019 o 14,00 hod.
15.03.2019 o 13,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN3706DSCN3739DSCN3735DSCN3728DSCN3730DSCN3725DSCN3726DSCN3709DSCN3710