Administratívna budova ul. kpt. Nálepku, Levice

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Administratívna budova s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1793 m2, situovaná na ul. kpt. Nálepku v Leviciach. Stavba má tri nadzemné podlažia so sedlovou strechou. Pôvodná stavba je podľa informácie zástupcu vlastníka z roku 1979, v roku 2005 bola realizovaná prístavba, nadstavba a celková rekonštrukcia stavby. Budova je prístupná po vlastnom pozemku z verejnej komunikácie

Dispozičné riešenie: Na prízemí sa nachádzajú šatne, kancelárie, sociálne miestnosti – WC, sprchy. Na poschodí sú kancelárie, kuchynka a hygienické priestory. V podkroví sú 2 kancelárie a hygienické priestory.

Technický popis: Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic a keramických tehál. Priečky sú murované. Stropy sú betónové monolitické nad prízemím a poschodím, sadrokartónové v podkroví. Objekt je zateplený, úprava vonkajších povrchov je na báze umelých látok, vnútorné omietky sú vápenné hladké, v hygienických priestoroch s keramickým obkladom. Krov je drevený, strecha sedlová s krytinou BRAMAC, klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Okná a vstupné dvere sú plastové. Podlahy tvorí keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú liatinové a oceľové panelové. Zdroj tepla – kotol ÚK na zemný plyn sa nachádza vo vedľajšej budove na parc. č. 3594/9. V objekte je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s automatickým istením, hlavný rozvádzač sa nachádza vo vedľajšej budove na parc. č. 3594/9. Hygienické priestory majú štandardné vybavenie.

Budova garáže prístupná po vlastnom pozemku z verejnej komunikácie – ul. kpt. Nálepku. Budova nie je napojená na žiadne funkčné inžinierska siete. Stavba má jedno nadzemné podlažie so sedlovou strechou bez stropu. Postavená bola v roku 1975. Dispozičné riešenie: V nižšej časti budovy sú tri garáže, vo vyššej časti štyri garáže.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na nároží ulíc kpt. Nálepku a Nábrežnej ulice v okresnom meste Levice. Lokalita je zmiešaná, okolie tvoria bytové domy a objekty občianskeho vybavenia. V zmysle platného územného plánu mesta z r. 2015 ide o plochy sociálneho občianskeho vybavenia.

Pozemky registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 3588/44 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2
parc. č. 3594/3 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2
parc. č. 3594/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1006 m2
parc. č. 3594/6 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 240 m2
parc. č. 3594/11 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2
Stavba
súp. č. 3012 administratívn.budov na parc. č. 3594/3
súp. č. 5347 garáž na parc. č. 3594/6
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Levice, katastrálny odbor, LV č. 8319, okres: Levice, obec: LEVICE,
katastrálne územie: Levice.

Dátum a čas dražby: 27.7.2017 o 11:30 hod.
(vstup na dražbu o 11:00)
Miesto konania dražby:Penzión ARTin, Salónik, prízemie Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra
Najnižšie podanie:197 600,- €
Znalecká hodnota:246 900,67 €
SnímkamapaIMG_0080IMG_0112IMG_0077IMG_0066IMG_0064IMG_0061IMG_0058