Areál Nižné Kapustníky, Košice

Stavby s príslušenstvom a pozemkami  o výmere 13.928 m2 tvoriace časť bývalého areálu Ovocie zelenina, situované na ulici Nižné Kapustníky, v mestskej časti mesta Košice Juh, vedľa vnútorného obchvatu mesta, ktorý je cestou I. triedy č. E58 a križovatky so Slaneckou cestou. V okolí areálu sa nachádzajú prevádzkové, priemyselné a veľkoobchodné objekty.

Budova č.s. 1830 na parc. 331/88 stojí v spojitosti s ďalšou stavbou na parc. 331/86. Stavba má štyri rovnaké nadzemné podlažia, na prízemí v r. 2018 bola zrealizovaná jednopodlažná prístavba. Budova bola pôvodne postavená ako sklad, toho času sa využíva iba časť prízemia ako výrobné a administratívne priestory, na ostatnej časti stavby sa prevádza rozsiahla rekonštrukcia, ktorá nie je dokončená.

Radové garáže č.s.3726 až 3736budova vznikla prestavbou pôvodných radových garáži na parc. 331/75 až 331/85 a budovy č.s. 3715 na parc. 331/171 a tvorí jeden funkčný celok. Stavba má jedno nadzemné podlažie, v malej časti má aj medzipodlažie. Časť stavby slúži ako autoservis s príslušenstvom, ďalšie časti sú v prestavbe a nedokončené. Z pôvodnej stavby zostali iba základy, všetky ďalšie konštrukcie a vybavenie sú z r. 2018.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 331/20 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 359 m2
parc. č. 331/75 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m2
parc. č. 331/76 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2
parc. č. 331/77 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2
parc. č. 331/78 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2
parc. č. 331/79 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2
parc. č. 331/80 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2
parc. č. 331/81 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2
parc. č. 331/82 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2
parc. č. 331/83 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2
parc. č. 331/84 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2
parc. č. 331/85 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2
parc. č. 331/88 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3381 m2
parc. č. 331/89 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 743 m2
parc. č. 331/90 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4175 m2
parc. č. 331/91 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3120 m2
parc. č. 331/92 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1546 m2
parc. č. 331/171 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2

Stavby
súp. č. 1830 budova na parc. č. 331/88
súp. č. 3715 budova na parc. č. 331/171
súp. č. 3726 radová garáž na parc. č. 331/75
súp. č. 3727 radová garáž na parc. č. 331/76
súp. č. 3728 radová garáž na parc. č. 331/77
súp. č. 3729 radová garáž na parc. č. 331/78
súp. č. 3730 radová garáž na parc. č. 331/79
súp. č. 3731 radová garáž na parc. č. 331/80
súp. č. 3732 radová garáž na parc. č. 331/81
súp. č. 3733 radová garáž na parc. č. 331/82
súp. č. 3734 radová garáž na parc. č. 331/83
súp. č. 3735 radová garáž na parc. č. 331/84
súp. č. 3736 radová garáž na parc. č. 331/85
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 13677, okres: Košice IV, obec: KOŠICE – JUH, katastrálne územie: Južné Mesto.

Dátum a čas dražby: 21.1.2019 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:2 350 000,- €
Znalecká hodnota:2 353 623,86 €
Dražobná zábezpeka:49 000,- €
Obhliadky: 16.01.2019 o 10,00 hod.
18.01.2019 o 10,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN2503SnímkaDSCN2498DSCN2494DSCN2485DSCN2486DSCN2484DSCN2483DSCN2459DSCN2468DSCN2471DSCN2455DSCN2458DSCN2453DSCN2451DSCN2447DSCN2450DSCN2443DSCN2445DSCN2442DSCN2437DSCN2438DSCN2432DSCN2427DSCN2429