Sklady a garáže Sečovce, okres Trebišov

Jednopodlažná murovaná stavba s plochou strechou a pozemky o výmere 6733 m2. Budova bola pôvodne súčasťou areálu VSE, a.s. Košice v meste Sečovce a tvorila technické zázemie – garáže a sklady k hlavnej administratívnej budove. Areál sa nachádza v širšom centre mesta, prístup k ohodnocovanej stavbe je z Bačkovskej ulice po vlastnej prístupovej komunikácií, ktorá z časti prechádza po parcelách č. 97/1, 95 a 103/2 vo vlastníctve mesta Sečovce. Ohodnocovaná stavba je na severnej strane spojená s budovou trafostanice na parc. č. 92/2 vo vlastníctve VSD, a.s. Košice a na južnej strane je spojená s prístavbou k administratívnej budove, kde sa nachádzajú sklady a sociálne zázemie. Rok výstavby administratívnej budova stavba garáži je rok 1983.

Dispozícia podlažia:  (218,76 m2) budova má sedem garáži pre osobné autá, z nich jedna bola prestavaná na kanceláriu a jednu veľkú garáž pre garážovanie väčších vozidiel. V čase obhliadky bez prevádzky.

V okolí nehnuteľností sa nachádzajú prevažne obchodné a prevádzkové budovy a rodinné domy. Objekt nie je napojený na žiadne funkčné inžinierske siete, má možnosť napojenia na verejný rozvod elektro, kanalizáciu, zemný plyn a na verejný vodovod. Sečovce sú mesto na Dolnom Zemplíne, súčasť okresu Trebišov, Košického kraja, Slovenskej republiky. Intravilán sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov, v nadmorskej výške 110 až 160 m. n. m. juhovýchodne od Dargovského priesmyku prechádzajúc z Podslanskej pahorkatiny do Východoslovenskej nížiny.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 92/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 237 m2
parc. č. 93/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1012 m2
parc. č. 93/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1088 m2
parc. č. 93/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 379 m2
parc. č. 93/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 316 m2
parc. č. 93/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353 m2
parc. č. 93/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 373 m2
parc. č. 93/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 472 m2
parc. č. 93/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 145 m2
parc. č. 93/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2192 m2
parc. č. 103/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 m2
Stavba
súp. č. 154 budova na parc. č. 92/1
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 750, okres: Trebišov, obec: SEČOVCE, katastrálne územie: Sečovce.

Dátum a čas dražby: 26.3.2019 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:75 600,- €
Znalecká hodnota:94 413,64 €
Dražobná zábezpeka:10 000,- €
Obhliadky: 08.03.2019 o 11,00 hod.
22.03.2019 o 09,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN1294nacrtSnímkaDSCN1302DSCN1291DSCN1285DSCN1287DSCN1283DSCN1284DSCN1282DSCN1277DSCN1279