Hotel Cyprián, Spišská Stará Ves

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Hotel Cyprián so súp.č. 462 nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 580/5 v okrajovej obytnej lokalite mesta Spišská Stará Ves, katastrálne územie Spišská Stará Ves, okres Kežmarok. Jedná sa o päťpodlažný samostatne stojací objekt obdĺžnikového tvaru, ktorý je čiastočne podpivničený 1.PP a má I.NP – IV.NP bez podkrovia. Hotel bol pôvodne administratívna budova postavená poľnohospodárskym družstvom JRD Magura v roku 1989. V roku 1992 bol objekt prestavaný na Rekondičné zariadenie. V roku 1999 -2002 boli v objekte vykonané stavebné úpravy, v rámci ktorých boli zrealizované textilné podlahy, rekonštruovaná bola reštaurácia a kongresová hala, objekt bol využívaný ako Hotel Cyprián s kapacitou 66 lôžok.

Dispozičné riešenie: 1.PP – kotolňa, uhoľňa, spojovacia chodba, šatňa a sociálne zariadenie, pivnica, dvojgaráž so samostatným vstupom a soc. zariadením.  Na I.NP – zádverie, vstupná hala s recepciou a vnútorným schodiskom, reštaurácia, kuchyňa so zázemím, technická miestnosť, šatne, chodba, sociálne zariadenie, sauna, kancelária, izba so sociálnym zariadením, relaxačné priestory s vírivkami, vodnou masážou a masážnymi stolmi. Na II.NP sa nachádzajú izby s predsieňou a kúpeľňou, stredná chodba so schodiskom, reštaurácia s barom, ktorá je výťahom prepojená s kuchyňou a so spoločenskou miestnosťou. Na III.NP a IV.NP sa nachádza stredná chodba so schodiskom, izby s predsieňou a kúpeľňou, povala.

Stavebnotechnický popis: Stavba hotela je založená na základových betónových pásoch s vodorovnou a zvislou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú murované z plnej pálenej tehly a dierovaných tehloblokov o hrúbke muriva do 40 cm, vnútorné priečky a nosné steny sú z pálených tehál o hrúbke od 15 do 30 cm, stropy sú železobetónové s rovným omietnutým podhľadom, vnútorné schodisko je železobetónové dvojramenné povrchovo upravené textíliou Jekor,  strecha je sedlová z dreveným krovom bez tepelnej izolácie v pôjdových priestoroch a s krytinou z pozinkovaného plechu a s úplnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu, podlahy v izbách a na spoločných priestoroch sú z cementového poteru povrchovo upravené textíliou Jekor, v prevádzkových priestoroch a soc. zariadeniach je keramická dlažba, v suteréne je len cementový poter, okná v budove sú plastové opatrené izolačným dvojsklom, vnútorné dvere sú drevené plné osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere hlavného vstupu sú z kovových profilov a so sklenenou výplňou, vnútorné omietky stien sú vápenné hladké opatrené maľbou, steny v sociálnych zariadeniach, v relaxačných priestoroch a v kuchyni sú obložené keramickým obkladom, vonkajšie omietky budovy sú zdrsnené brizolitové, sokel je zdrsnený povrchovo upravený náterom. V budove boli zrealizované rozvody svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie s istiacou skriňou na chodbe prízemia a budova je opatrená bleskozvodom. Vykurovanie stavby a ohrev teplej úžitkovej vody bol zabezpečený z kotolne v suteréne a to dvomi liatinovými kotlami na tuhé palivo, oceľovými rúrovými rozvodmi a článkovanými oceľovými radiátormi, teplá voda bola pripravovaná v zásobníkovom elektrickom ohrievači vody, ktorý je prepojený s kotlami na tuhé palivo, samotný rozvod teplej a studenej vody bol zrealizovaný plastovým potrubím, ležatá a zvislá kanalizácia je z PVC potrubia, v hotely sú zrealizované vnútorné rozvody káblovej televízie s TV prijímačom prevažne v každej izbe, prívod plynu bol len do kuchyne ku sporákom, ktoré v čase obhliadky sú demontované. Jednotlivé izby sú vybavené kúpeľňami so sprchovacím kútom a sprchovacou pákovou batériou, umývadlom s vodovodnou batériou a splachovacím záchodom, steny sú povrchovo upravené keramickým obkladom a na podlahe je keramická dlažba. Spoločné sociálne zariadenia sú pre mužov a ženy vybavené klasickou zdravotechnikou, kde vodovodné batérie sú prevažne demontované, steny sú povrchovo upravené keramickým obkladom a na podlahe je keramická dlažba. Kuchyňa bez vybavenia, steny sú obložené keramickým obkladom a na podlahe je protišmyková keramická dlažba.

Hotel Cyprián nie je využívaný a udržiavaný približne 5 rokov, v minulosti ponúkal návštevníkom ubytovanie v 2 a 3 posteľových izbách s možnosťou prístelky a v troch 4 miestnych rodinných bunkách so sociálnym zázemím, TV a chladničkou. Reštaurácia sa nachádza na prízemí hotela a mala kapacitu 60 stoličiek. Doplnkovými hotelovými službami v čase prevádzky bola sauna pre 8 – 10 osôb, klasická a podvodná masáž, perličkový kúpeľ, požičovňa horských bicyklov, stolný tenis a spoločenské hry, v areáli hotela bolo volejbalové a tenisové ihrisko. Hotel je odpojený od prívodu elektrickej energie a pitnej vody, kanalizácia je funkčná, ale funkčnosť ČOV nebola zistená.  Ďalšie užívanie objektu si bude vyžadovať značné investície do zanedbanej údržby a do rekonštrukcie. Objekt je prístupný priamym zjazdom z ulice 1.mája, s blízkym napojením do 150 m na hlavnú ulicu SNP a štátnu cestu v smere Stará Ľubovňa – Červený Kláštor – Spišská Stará Ves – Kežmarok. V okolí pred hotelom končí uličná zástavba rodinných domov a hotelom začína areál bývalého poľnohospodárskeho družstva. Spišská Stará Ves je vhodným východiskom na spoznávanie krás a histórie Zamaguria. Blízky Červený Kláštor s múzeom, tradičnými podujatiami a splavy Dunajca na pltiach zostávajú veľkými lákadlami pre turistov. V okolí sú známe lyžiarske strediská Spišské Hanušovce a Jezersko s dobrou lyžovačkou. Do okresného mesta Kežmarok je 36 km, do mesta Stará Ľubovňa je 35 km, do rekreačného strediska Červený Kláštor je cca 5 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 580/3 Ostatné plochy o výmere 12 m2
parc. č. 580/4 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2
parc. č. 580/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 724 m2
parc. č. 580/12 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 7114 m2
Parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu:
parc. č. 586/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2
Stavba
súp. č. 462 hotel Cyprián na parc. č. 580/5
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Kežmarok, katastrálny odbor, LV č. 1044, okres: Kežmarok, obec: SPIŠSKÁ STARÁ VES, katastrálne územie: Spišská Stará Ves.

Dátum a čas dražby: 24.10.2018 o 13:30 hod.
(vstup na dražbu o 13:00)
Miesto konania dražby:Hotel Hviezdoslav ****, Thökölyho salón, prízemie Hlavné námestie 95/49, Kežmarok
Najnižšie podanie:120 000,- €
Znalecká hodnota:200 280,59 €
Dražobná zábezpeka:20 000,- €
Obhliadky: 09.10.2018 o 11,00 hod.
17.10.2018 o 13,00 hod.
DSCN8324DSCN8277DSCN8295DSCN8273DSCN8274DSCN8271DSCN8266DSCN8269DSCN8262DSCN8245DSCN8242DSCN8243DSCN8239DSCN8238DSCN8226DSCN8217DSCN8215DSCN8213DSCN8194DSCN8187DSCN8323