Nebytový priestor č. 12 – 3 ul. Medená 10, Banská Bystrica

Nebytový priestor č. 12 – 3 v suteréne bytového domu so súpisným číslom 14281, vchod 10 (garážové státia), ulica Medená, časť Pršianska Terasa v Banskej Bystrici.

Nebytový priestor – garážové státie je vyjadrené na LV spoluvlastníckym podielom 1/9 a podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 14421/131978.

Popis nebytového priestoru: podlaha cementový poter, okná plastové, dvere plastové, vráta s automatickým otváraním, elektroinštalácia svetelná a motorická. Výmera podlahovej plochy garážového státia je: 13,85 m2.

Bytový dom je situovaný v lokalite zástavby viacpodlažných obytných domov a rodinných domov, v časti Pršianska Terasa, v k.ú. Radvaň. Dopravné spojenie je zo zastávky MHD, ktorá je vzdialená 400 metrov, v blízkosti domu je možné parkovanie. V meste je príslušná občianska a technická vybavenosť prislúchajúca sídlu samosprávneho kraja so stredným aj vysokým školstvom, sieťou reštaurácií, hotelov, obchodnou sieťou.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Nebytový priestor č. 12 – 3 v suteréne bytového domu – Bytový dom, so
súpisným číslom 14281, vchod 10 (garážové státia), ulica Medená v Banskej
Bystrici, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na
katastrálnej mape, parc. č. 3681/292, druh pozemku: Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 411 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu: 14421/131978.
Pozemok registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape:
parc. č. 3681/292 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 411 m2
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 14421/131978
spoluvlastnícky podiel k nebytovému priestoru: 1/9
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, LV č. 6814, okres: Banská Bystrica,
obec: BANSKÁ BYSTRICA, katastrálne územie: Radvaň.

Dátum a čas dražby: 12.6.2018 o 13:00 hod.
(vstup na dražbu o 12:30)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Viera Kalinová Komenského 3, Banská Bystrica
Najnižšie podanie:5 200,- €
Znalecká hodnota:5 129,25 €
Dražobná zábezpeka:1 500,- €
Obhliadky: 28.05.2018 o 15,45 hod.
06.06.2018 o 11,15 hod.
5nacrt GS male1