Obytný súbor „HAJTOVKY“, Stará Ľubovňa

Pozemky situované mimo zastavaného územia Mesta Stará Ľubovňa, v území určenom územným plánom mesta na výstavbu rodinných domov a bytových domov. Pozemky boli určené na výstavbu cca 220 rodinných domov, ôsmych bytových domov s 24 bytmi v každom bytovom dome a troch polyfunkčných domov. Prístup k pozemkom je od miestnej časti Podsadek, zatiaľ cez existujúcu miestnu komunikáciu. V zmysle vydaného stavebného povolenia mal byť súbor prístupný cez navrhovaný most a samostatnú navrhovanú cestu. Poloha navrhovaného obytného súboru voči historickému centru okresného mesta Stará Ľubovňa je cca 3km na svahu, ktorý je orientovaný na juh. V lokalite boli zahájené stavebné práce na miestnych komunikáciách (odobratie ornice a čiastočné odkopy v oblasti navrhovanej prístupovej komunikácie a uloženie časti splaškovej a dažďovej kanalizácie. Pozemky je možné zastavať stavbami po vydaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre jednotlivé objekty. Niektoré inžinierske siete sú povolené iba na hranicu pozemku čo znamená, že ich napojenie na verejnú sieť nie je vyriešené (vodovod). Splašková kanalizácia je zaustená do ČOV, resp. dažďová kanalizácia do rieky Poprad cez ORL.

    OoD         Príloha 1         Príloha 2         Príloha 3

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape, zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Stará Ľubovňa, LV č. 7266, okres: Stará Ľubovňa, obec: STARÁ ĽUBOVŇA, katastrálne územie: Stará Ľubovňa, identifikované v súpise oddelenej podstaty veriteľa, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 223/2017 zo dňa 23.11.2017

    LV 7266

b) Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 4520/203 ostatná plocha o výmere 836 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Nehnuteľnosť identifikovaná v doplnenom súpise oddelenej podstaty veriteľa, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 73/2018 zo dňa 16.04.2018, zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Stará Ľubovňa, LV č. 7296, okres: Stará Ľubovňa, obec: STARÁ ĽUBOVŇA, katastrálne územie: Stará Ľubovňa

    LV 7296

c) Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 4520/204 ostatná plocha o výmere 605 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Nehnuteľnosť identifikovaná v doplnenom súpise oddelenej podstaty veriteľa, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 73/2018 zo dňa 16.04.2018, zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Stará Ľubovňa, LV č. 7357, okres: Stará Ľubovňa, obec: STARÁ ĽUBOVŇA, katastrálne územie: Stará Ľubovňa

    LV 7357

d) Parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 4520/216 ostatná plocha o výmere 746 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Nehnuteľnosť identifikovaná v doplnenom súpise oddelenej podstaty veriteľa, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 73/2018 zo dňa 16.04.2018, zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Stará Ľubovňa, LV č. 7356, okres: Stará Ľubovňa, obec: STARÁ ĽUBOVŇA, katastrálne územie: Stará Ľubovňa

    LV 7356

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Znalecká hodnota:3 527 009,28 €
Obhliadky:
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
mapa122Snímka3Snímka4Snímka5SnímkaSnímka2planmapa2