Orná pôda Nižný Mirošov, okres Svidník

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/128, 1/16, 7/128 a 1/32 k pozemkom o celkovej výmere  17,3239 ha, evidovaných na kat. mape ako parcely registra “E“, druh pozemku orná pôda. Pozemky sú situované v kat. území Nižný Mirošov, obec Nižný Mirošov, okres Svidník. Pozemky sa nachádzajú v rôznej vzdialenosti od zastavaného územia obce – intravilánu obce. Pozemky sa rozprestierajú na rovine, miernych a stredných svahoch. Prístupné sú zo štátnej cesty, po nespevnených poľných cestách, resp. cez iné pozemky, sú bez inžinierskych sietí. Pozemky sú bez zreteľných hraníc, v teréne nevytýčené a nevyznačené, výhľadovo vhodné na poľnohospodárske využívanie obdobne ako v súčasnom období kedy sa pozemky využívajú na pestovanie základných poľných plodín (obiloviny, ďatelinoviny ap.) a trvalé trávne porasty na výrobu objemových krmovín.

Agronomicko – pôdoznalecká charakteristika územia pod/a kódov EPE]: fluvizemné , stredné ťažké až ľahké, plytké, kambizeme pseudoglejové na flyši, stredné ťažké, kambizeme, typické kyslé na flyši, stredne ťažké až ľahké, kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredné ťažké až ťažké (veľmi ťažké) a kambizeme plytké na flyši, stredné ťažké až ťažké (veľmi ťažké).

Z hľadiska TPK sú pozemky zatriedené do subtypov: 06, OT2, OT3, T1 a T2, ide o menej produkčné orné pôdy, menej produkčné polia a produkčné trávne porasty, málo produkčné polia a produkčné trávne porasty a produkčné trvalé trávne porasty a menej produkčné trvalé trávne porasty. Kvalitatívna skupina: 5, 6, 7 a 8 tieto pôdy v danom regióne patria k priemerným až podpriemerným kategóriám klimatický región: pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny.

Predmet dražby, okrem parciel č. 561/11, 565/1, 572/1, bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 3/2018 zo dňa 09.03.2018, vypracovaným znalcom Ing. Petrom Holovkom, znalcom v odbore Poľnohospodárstvo, odvetvie, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, ev. č. znalca 911 139 na hodnotu 2.086,36 €.
Predmet dražby, parcely č. 561/11, 565/1, 572/1, bol ohodnotený súpisom všeobecnej podstaty zo dňa 11.08.2015, vyhotovený Mgr. Tomášom Szalontayom, správcom úpadcu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 177/2015 zo dňa 16.09.2015 na hodnotu 23,22 €.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
parc. č. 85 Orná pôda o výmere 8193 m2
parc. č. 134/1 Orná pôda o výmere 4766 m2
parc. č. 181/1 Orná pôda o výmere 213 m2
parc. č. 181/2 Orná pôda o výmere 9574 m2
parc. č. 226 Orná pôda o výmere 484 m2
parc. č. 269 Orná pôda o výmere 3880 m2
parc. č. 344/1 Orná pôda o výmere 1658 m2
parc. č. 344/2 Orná pôda o výmere 1446 m2
parc. č. 344/3 Orná pôda o výmere 3056 m2
parc. č. 344/4 Orná pôda o výmere 2760 m2
parc. č. 395/1 Orná pôda o výmere 1144 m2
parc. č. 395/2 Orná pôda o výmere 62 m2
parc. č. 395/3 Orná pôda o výmere 7124 m2
parc. č. 395/4 Orná pôda o výmere 4135 m2
parc. č. 529 Orná pôda o výmere 484 m2
parc. č. 561/2 Orná pôda o výmere 324 m2
parc. č. 561/11 Orná pôda o výmere 907 m2
parc. č. 561/12 Orná pôda o výmere 104 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/128
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor, LV č. 304, okres: Svidník, obec: NIŽNÝ MIROŠOV, katastrálne územie: Nižný Mirošov.
b) Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
parc. č. 88 Orná pôda o výmere 7274 m2
parc. č. 136 Orná pôda o výmere 5555 m2
parc. č. 184 Orná pôda o výmere 9388 m2
parc. č. 214 Orná pôda o výmere 1365 m2
parc. č. 272 Orná pôda o výmere 2770 m2
parc. č. 341/1 Orná pôda o výmere 904 m2
parc. č. 341/2 Orná pôda o výmere 2968 m2
parc. č. 341/3 Orná pôda o výmere 2894 m2
parc. č. 392/1 Orná pôda o výmere 564 m2
parc. č. 392/3 Orná pôda o výmere 4607 m2
parc. č. 392/4 Orná pôda o výmere 3448 m2
parc. č. 522 Orná pôda o výmere 209 m2
parc. č. 532 Orná pôda o výmere 347 m2
parc. č. 564/2 Orná pôda o výmere 291 m2
parc. č. 564/11 Orná pôda o výmere 1013 m2
parc. č. 564/12 Orná pôda o výmere 78 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/16
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor, LV č. 306, okres: Svidník, obec: NIŽNÝ MIROŠOV, katastrálne územie: Nižný Mirošov.
c) Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
parc. č. 89 Orná pôda o výmere 4718 m2
parc. č. 137 Orná pôda o výmere 6259 m2
parc. č. 185 Orná pôda o výmere 10807 m2
parc. č. 229 Orná pôda o výmere 842 m2
parc. č. 273 Orná pôda o výmere 4151 m2
parc. č. 340/1 Orná pôda o výmere 762 m2
parc. č. 340/2 Orná pôda o výmere 1359 m2
parc. č. 340/3 Orná pôda o výmere 3402 m2
parc. č. 340/4 Orná pôda o výmere 2435 m2
parc. č. 391/1 Orná pôda o výmere 606 m2
parc. č. 391/3 Orná pôda o výmere 5175 m2
parc. č. 391/4 Orná pôda o výmere 3524 m2
parc. č. 521 Orná pôda o výmere 299 m2
parc. č. 533 Orná pôda o výmere 318 m2
parc. č. 565/1 Orná pôda o výmere 1146 m2
parc. č. 565/2 Orná pôda o výmere 59 m2
spoluvlastnícky podiel: 7/128

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor, LV č. 307, okres: Svidník, obec: NIŽNÝ MIROŠOV, katastrálne územie: Nižný Mirošov.
d) Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
parc. č. 96/1 Orná pôda o výmere 6877 m2
parc. č. 96/2 Orná pôda o výmere 499 m2
parc. č. 96/3 Orná pôda o výmere 477 m2
parc. č. 144 Orná pôda o výmere 6513 m2
parc. č. 281 Orná pôda o výmere 2136 m2
parc. č. 334/1 Orná pôda o výmere 92 m2
parc. č. 334/2 Orná pôda o výmere 231 m2
parc. č. 334/3 Orná pôda o výmere 7732 m2
parc. č. 334/4 Orná pôda o výmere 1423 m2
parc. č. 334/5 Orná pôda o výmere 5329 m2
parc. č. 541 Orná pôda o výmere 350 m2
parc. č. 572/1 Orná pôda o výmere 599 m2
parc. č. 572/2 Orná pôda o výmere 180 m2
parc. č. 581 Orná pôda o výmere 950 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/32
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor, LV č. 312, okres: Svidník, obec: NIŽNÝ MIROŠOV, katastrálne územie: Nižný Mirošov.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:2 110,- €
Znalecká hodnota:2 110,58 €
Dražobná zábezpeka:200,- €
Snímka1Snímka3Snímka