Orná pôda podiel 1/1 k.ú. Sačurov, okres Trebišov

Pozemky registra „E“, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 19.246 m2 nachádzajúce sa v extraviláne obce Sačurov, okres Vranov nad Topľou. Geonomicky sú pozemky súčasťou kukuričnej výrobnej oblasti. Spoluvlastnícky podiel k pozemkom 1/1. V regióne je veľmi teplá, veľmi suchá, nížinná klíma, kde suma teplôt nad 10oC je 2800-3160 a dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5oC je 232 dní.

Poloha a využitie:

Pozemky registra „E“, orná pôda,  p.č.439/102 a 439/202 sú  umiestené 20 m východne od okrajovej časti obec s prístupom po obecnej ceste a nespevnenej poľnej ceste. Parcely sa nachádzajú sa v nadmorskej výške 120 m.n.m. Pozemky vzájomne susedia, sú súčasťou obhospodarovaného honu, t.č. je na parcelách vykonaná podmietka.

Pozemok registra „E“, orná pôda, p.č.521/1 je umiestený 850 m východne od okrajovej časti obce s prístupom po nespevnenej poľnej ceste. Parcela sa nachádza v nadmorskej výške 118 m.n.m. Pozemok je súčasťou obhospodarovaného honu, t. č. je na pozemku zasiata ozimina. Pôda má charakter typickej  fluvizeme, je stredne ťažká, hlinitá, bez skeletu.  Parcela leží na rovine bez prejavu plošnej pôdnej erózie. Kód  BPEJ 0306002, t.j 5.skupina  – stredne produkčná orná pôda s produkčným pôdnym potenciálom 79.

Pozemky registra „E“, orná pôda,  p.č.681/1 a 681/2 sú umiestené 1,7 km severne od okrajovej časti obce s prístupom po ceste I.triedy Sačurov – Vranov nad Topľou a nespevnenej poľnej ceste. Parcely sa nachádzajú v nadmorskej výške 125 m.n.m. Pozemky vzájomne susedia, sú súčasťou obhospodarovaného honu, t.č. je na parcelách zasiata ozimina. Pôda má charakter gléjovej  fluvizeme, je ťažká, ilovitohlinitá, bez skeletu.  Parcely ležia na rovine bez prejavu plošnej pôdnej erózie. Kód  BPEJ 0312003, t.j 6.skupina  – stredne produkčná orná pôda s produkčným pôdnym potenciálom 70.

Pozemky registra „E“, orná pôda,  p.č.760/4 a 788/3 sú  umiestené 50 m severne od okrajovej časti obce s prístupom po ceste I.triedy Sačurov – Vranov nad Topľou a nespevnenej poľnej ceste. Parcely sa nachádzajú v nadmorskej výške 125 m.n.m. Pozemky sú súčasťou obhospodarovaného honu, t.č. je na parcelách zasiata ozimina. Pôda má charakter pseudogleja na sprašových a polygénnych hlinách, so svetlým humusovým horizontom, je stredne ťažká, hlinitá, bez skeletu.  Kód  BPEJ 0357002, t.j 6.skupina  – stredne produkčná orná pôda s produkčným pôdnym potenciálom 62.

Pozemok registra „E“, orná pôda, p.č.876/1 je umiestený 1,0 km severne od okrajovej časti obce s prístupom po  ceste I. triedy Sačurov – Vranov nad Topľou nespevnenej poľnej ceste vedúcej k poľnému hnojisku. Parcela sa nachádza v nadmorskej výške 135 m.n.m. Pozemok je súčasťou obhospodarovaného honu, t.č. je na parcele zasiata ďatelina. Pôda má charakter pseudogleja na sprašových a polygénnych hlinách, so svetlým humusovým horizontom, je stredne ťažká, hlinitá, bez skeletu.  Kód  BPEJ 0357002, t.j 6.skupina  – stredne produkčná orná pôda s produkčným pôdnym potenciálom 62.

Pozemok registra „E“, orná pôda, p.č.887/3 je umiestený 1,2 km severne od okrajovej časti obce s prístupom po  ceste I.triedy Sačurov – Vranov nad Topľou nespevnenej poľnej ceste. Parcela sa nachádza v nadmorskej výške 135 m.n.m. Pozemok je súčasťou obhospodarovaného honu, t.č. je na parcele zasiata repka ozimná. Pôda má charakter pseudogleja na sprašových a polygénnych hlinách, so svetlým humusovým horizontom, je stredne ťažká, hlinitá, bez skeletu.  Kód  BPEJ 0357002, t.j 6.skupina  – stredne produkčná orná pôda s produkčným pôdnym potenciálom 62.

Obec Sačurov leží v Ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny na náplavovom kuželi potoka Olšava. Nadmorská výška v strede obce je 129 m n. m. a v chotári 115-200 m n. m. Východná časť takmer odlesneného chotára tvorí niva Tople, ktorá prechádza sme­rom na západ do Podslanskej pahorkatiny.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
parc. č. 439/102 orná pôda o výmere 899 m2
parc. č. 439/202 orná pôda o výmere 18 m2
parc. č. 521/1 orná pôda o výmere 2224 m2
parc. č. 681/1 orná pôda o výmere 759 m2
parc. č. 681/2 orná pôda o výmere 620 m2
parc. č. 760/4 orná pôda o výmere 2631 m2
parc. č. 788/3 orná pôda o výmere 2811 m2
parc. č. 876/1 orná pôda o výmere 3045 m2
parc. č. 887/3 orná pôda o výmere 6239 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, LV č. 1135, okres: Vranov nad Topľou, obec: SAČUROV, katastrálne územie: Sačurov.

Dátum a čas dražby: 18.12.2018 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:6 840,- €
Znalecká hodnota:6 838,11 €
Dražobná zábezpeka:700,- €
Obhliadky: 03.12.2018 o 14,00 hod.
14.12.2018 o 14,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
sacurov – kópiapc876_1pc887_3pc760_4pc788_3pc521_1pc681_1pc681_2pc439_102pc439_202mapa2mapa