Spoluvlastnícky podiel parcely reg.”E” k.ú. Hatalov, okres Michalovce

Spoluvlastnícky podiel 1/7, 18/96, 6/48 resp. 18/96 k nehnuteľnostiam parcely registra „E” evidované na mape určeného operátu v k.ú. Hatalov, okres Michalovce. Celková výmera 17,8916 ha, výmera podielu 30.932,44 m2.

Popis pozemkov:  Parcely registra „E” evidované na mape určeného operátu v k. ú. Hatalov, okres Michalovce. LV č. 179, p. č. 316, výmera 899 m2, reg. E KN vedené ako orná pôda (ďalej len OP), parcela je rozdelená melioračným kanálom, kde výmera vodnej plochy je 33 m2. Na parcele je zasiata pšenica ozimná. LV č. 180, parc. č. 320, vo výmere 1140 m2, reg. E KN vedené ako OP. Parcela je takisto rozdelená melioračným kanálom, kde výmera vodnej plochy je 40 m2. V čase obhliadky zasiata pšenica ozimná. LV č. 180, parc. č. 375, výmera 9840 m2, OP a p. č. 460 na LV č. 181, druh pozemku trvalý trávny porast (ďalej len TTP) v C KN vedené ako OP zasiate pšenicou ozimnou. LV č. 181, p. č. 461 výmera 20544 m2, EKN OP, v C KN časť vodná plocha (melioračný kanál), ktorý rozdeľuje parcelu. V čase obhliadky zasiate pšenicou ozimnou. LV č. 1012, p. č. 462, výmera 43214m2, OP, podľa C KN melioračný kanál 253 m2 vodná plocha, zasiate pšenicou ozimnou. LV č. 180, p. č. 463, výmera 230 m2, ostatné plochy v C KN vedené ako OP zasiate pšenicou ozimnou. LV č. 180, p. č. 464, výmera 18674 m2, OP v C KN rozdelená melioračným kanálom 569 m2 – vodná plocha. LV č. 180, p. č. 465, výmera 2403 m2, TTP, podľa C KN orná pôda zasiata pšenicou ozimnou. LV č. 180, p. č. 612, výmera 38610 m2, TTP, v C KN časť poľná cesta vedená ako zastavané plochy 218 m2, časť vodná plocha 30029 m2 (melioračný kanál), časť OP zasiata pšenicou ozimnou. LV č. 181, p. č. 613, výmera 12869 m2, TTP, v C KN orná pôda, časť vodná plocha 436 m2 (melioračný kanál), zasiate pšenicou ozimnou. LV č. 180, p. č. 639, výmera 4582 m2, OP v C KN je vedené ako TTP zasiate repkou ozimnou a časť vodná plocha 11 m2 (melioračný kanál). LV č. 180, p. č. 752, výmera 3043 m2, TTP využíva sa ako TTP. LV č. 179, p. č. 796, výmera 1731 m2, p. č. 809, výmera 1780 m2, p. č. 810, výmera 529 m2 sú vedené ako OP. V čase obhliadky sú pripravené na sejbu kukurice. LV č. 179, p. č. 811, výmera 5701 m2, OP v C KN časť vodná plocha 70 m2 (melioračný kanál). Ostatná časť je pripravená na sejbu slnečnice. LV č. 180, p. č. 921, výmera 964 m2, OP využíva Farma Komaničan s.r.o., Vrbnica, zasiate pšenicou ozimnou. LV č. 180, p. č. 922, výmera 2834 m2, OP pripravená na sejbu kukurice. LV č. 180, p. č. 926, výmera 2266 m2, OP v C KN TTP pripravená na sejbu slnečnice. LV č. 180, p. č. 923, výmera 6247 m2, OP v C KN vodná plocha 92 m2 (mel. kanál), pripravené na sejbu kukurice.

 

§ 26 Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

(4) Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

(5) Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.

 

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
parc. č. 316 orná pôda o výmere 899 m2
parc. č. 796 orná pôda o výmere 1731 m2
parc. č. 809 orná pôda o výmere 1780 m2
parc. č. 810 orná pôda o výmere 529 m2
parc. č. 811 orná pôda o výmere 5701 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/7
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 179, okres: Michalovce, obec: HATALOV, katastrálne územie: Hatalov.

b) Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
parc. č. 320 orná pôda o výmere 1140 m2
parc. č. 375 orná pôda o výmere 9840 m2
parc. č. 463 ostatná plocha o výmere 230 m2
parc. č. 464 orná pôda o výmere 18674 m2
parc. č. 465 trvalý trávny porast o výmere 2403 m2
parc. č. 612 trvalý trávny porast o výmere 38610 m2
parc. č. 639 orná pôda o výmere 4582 m2
parc. č. 752 trvalý trávny porast o výmere 3043 m2
parc. č. 921 orná pôda o výmere 964 m2
parc. č. 922 orná pôda o výmere 2834 m2
parc. č. 923 orná pôda o výmere 6247 m2
parc. č. 926 orná pôda o výmere 2266 m2
spoluvlastnícky podiel: 18/96
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 180, okres: Michalovce, obec: HATALOV, katastrálne územie: Hatalov.

c) Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
parc. č. 460 trvalý trávny porast o výmere 816 m2
parc. č. 461 orná pôda o výmere 20544 m2
parc. č. 613 trvalý trávny porast o výmere 12869 m2
spoluvlastnícky podiel: 6/48
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 181, okres: Michalovce, obec: HATALOV, katastrálne územie: Hatalov.

d) Parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu:
parc. č. 462 orná pôda o výmere 43214 m2
spoluvlastnícky podiel: 18/96
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 1012, okres: Michalovce, obec: HATALOV, katastrálne územie: Hatalov.

Dátum a čas dražby: 10.6.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:6 487,- €
Znalecká hodnota:6 487,- €
Dražobná zábezpeka:600,- €
Obhliadky: 24.05.2019 o 09,00 hod.
31.05.2019 o 09,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
Snímka2orna poda HatalovSnímka