Podiel ½ rodinný dom Veľký Horeš, okres Trebišov

Spoluvlastnícky podiel ½ k rodinnému domu s príslušenstvom a pozemkom o celkovej výmere 414 m2 (podiel ½ – 207 m2), situovaného v uličnej zástavbe obce Veľký Horeš, okres Trebišov. Dvojpodlažný rodinný dom, s valbovou strechou bol postavený v roku 1956. Napojený je na verejný vodovod a žumpu. Možnosť napojenia na elektrinu a zemný plyn. Prístup k domu z miestnej komunikácie. Dom nie je užívaný od r. 2012, bez údržby.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie – (14,72 m2)podlažie členené na pivnicu a vstup.

1. Nadzemné podlažie – (101,74 m2)podlažie členené na dve izby, kuchyňu, kúpeľňu, WC a chodbu.

Dom v pôvodnom stave s čiastočnými úpravami z roku 2002. Od r. 2012 nie je objekt obývaný, bola demontovaná časť interiérových prvkov, s čiastočne zanedbanou údržbou. Objekt je situovaný v rovinatom teréne, orientovaný hlavnými miestnosťami na západ a juh. Prístup k objektu z miestnej komunikácie. V blízkom okolí je súvislá výstavba rodinných domov, obecný úrad, základná škola, obchod. Doprava autobusová, železničná. Obec Veľký Horeš má 1.050 obyvateľov, vzdialenosť od okresného mesta Trebišov 56 km a 7 km od mesta Kráľovský Chlmec.

 

§ 26 Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

(4) Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

(5) Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 202 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 414 m2
Stavba
súp. č. 27 Rodinný dom na parc. č. 202
spoluvlastnícky podiel: 1/2
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 273, okres: Trebišov, obec: VEĽKÝ HOREŠ, katastrálne územie: Veľký Horeš.

 

Dátum a čas dražby: 29.10.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:5 100,- €
Znalecká hodnota:5 103,80 €
Dražobná zábezpeka:500,- €
Obhliadky: 10.10.2019 o 10,00 hod.
25.10.2019 o 10,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
nacrtnacrt28910675413