Podnikateľský areál ul. Železničná, Čaňa

Areál s príslušenstvom a pozemkami o výmere 8240 m2, situovaný na Železničnej ulici, v priemyselnej zóne obce Čaňa, okres Košice – okolie. Prístup k areálu je z verejnej miestnej komunikácie pred areálom. Areál je napojený na verejný rozvod elektro, verejný vodovod, kanalizácia do vlastnej žumpy, napojený je aj zemný plyn.

Administratívna budova č.s. 1444 na parc. 1693/57 a 1952/71 – jednoduchá murovaná dvojpodlažná stavba so sedlovou strechou a sociálnym zázemím pre zamestnancov, stojaca na južnej strane areálu, do užívania bola daná v r. 2012.

Sklad bez súpisného čísla na parc. 1693/5 – stavba jednoduchá murovaná jednopodlažná stavba so sedlovou strechou slúžila ako administratívna budova, do užívania bola daná v r. 1960. Stavba je po čiastočnej rekonštrukcii a modernizácií v nezistenom čase, spojená s  prístavbou sociálneho zariadenia na severnej strane stavby z r. 1965, časť konštrukcií je poškodená, resp. vybúraná.

Sklad bez súpisného čísla na parc. 1693/7 – jednoduchá murovaná jednopodlažná stavba so sedlovou strechou s oceľovým skeletom daná do užívania v r. 1978, stavba je po čiastočnej rekonštrukcií a modernizácii.

Sklad bez súpisného čísla na parc. 1693/8 – jednoduchá murovaná jednopodlažná stavba so sedlovou strechou s oceľovým skeletom je po čiastočnej rekonštrukcií a modernizácii

Váha bez súpisného čísla na parc. 1693/10-jednoduchá murovaná jednopodlažná stavba s plochou strechou slúžila ako administratívna budova, do užívania bola daná v r. 1961.

Plechový sklad na parc. 1693/17 – sklad na severnej strane postavený v r. 1990, jednoduchá oceľová kostra s plechovým opláštením s pultovou strechou.

Obec Čaňa leží 15 kilometrov juhovýchodne od Košíc, má vyše 5 120 obyvateľov a rozlohu 1 156 ha. V obci je kompletná sieť občianskeho vybavenia: zdravotné stredisko, lekáreň, nákupné strediská, požiarna zbrojnica, Obvodné oddelenie PZ, kino a obecná knižnica. V obci je možnosť dopravy autobusom, MHD a vlakom.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 1693/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 430 m2
parc. č. 1693/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 476 m2
parc. č. 1693/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 506 m2
parc. č. 1693/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 601 m2
parc. č. 1693/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2
parc. č. 1693/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2
parc. č. 1693/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 223 m2
parc. č. 1693/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5170 m2
parc. č. 1693/57 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 243 m2
parc. č. 1952/62 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 444 m2
parc. č. 1952/71 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2
Stavby
súp. č. 1444 administratívna budova na parc. č. 1693/57
súp. č. 1444 administratívna budova na parc. č. 1952/71
bez súp. č. sklad na parc. č. 1693/5
bez súp. č. sklad na parc. č. 1693/6
bez súp. č. sklad na parc. č. 1693/7
bez súp. č. sklad na parc. č. 1693/8
bez súp. č. váha na parc. č. 1693/9
bez súp. č. váha na parc. č. 1693/10
spoluvlastnícky podiel: ½, ½
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice – okolie, katastrálny odbor, LV č. 3322, okres: Košice – okolie, obec: ČAŇA, katastrálne územie: Čaňa.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Znalecká hodnota:891 735,59 €
Dražobná zábezpeka:40 000,- €
Obhliadky:
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.


SnímkaDSCN0226DSCN0220DSCN0223DSCN0200DSCN0214DSCN0180DSCN0182DSCN0193DSCN0150DSCN0172DSCN0134DSCN0144DSCN0121DSCN0123DSCN0130DSCN0100DSCN0099