Pozemky Bratislava – Staré Mesto

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k pozemkom o celkovej výmere 933 m2, evidovaných na kat. mape ako parcela registra “C“ p.č. 2463 a parcela registra “E“ parc. č. 2448, druh pozemku záhrady, situované medzi ulicami Korabinského a Bartókova, v mestskej časti Staré Mesto. Lokalita sa dá charakterizovať z hľadiska umiestnenia ako obytná v zastavanom území mesta. V zmysle Územného plánu mesta Bratislava je pozemok určený pre funkciu bývania – rodinný dom. Parcely sú od seba oddelené parc. č. 2449, ktorou sa predpokladá prístup k stavbe na parc. č. 2464/1. Terén pozemku je prudko svahovitý, prístup k nehnuteľnostiam (pozemkom) je po úzkej jednosmernej, prudko svahovitej ulici Korabinského (začiatok ulice je z Drotárskej cesty) a ďalej po parc. č. 2449/1, evidovaná na LV č. 10,  ako zastavaná plocha vo vlastníctve mesta. Táto parcela je v spodnej časti príjazdom k rodinnému domu a ďalej neudržiavaným chodníkom medzi záhradami s vyústením pri predmetných parcelách. Zo severnej strany nie je možnosť prístupu k hodnoteným pozemkom od Bartókovej ulice. Dostupnosť k prostriedkom MHD (autobus) je pešou chôdzou cca 10 min. Zastávky autobusov sú na ulici Drotárska a Mlynská dolina.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 2463 záhrada o výmere 466 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/2
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, LV č. 3534, okres: Bratislava I, obec: BA-m.č. STARÉ MESTO, katastrálne územie: Staré Mesto.
b) Parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu:
parc. č. 2448 záhrada o výmere 467 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/2
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, LV č. 9091, okres: Bratislava I, obec: BA-m.č. STARÉ MESTO, katastrálne územie: Staré Mesto.

 

Dátum a čas dražby: 2.7.2019 o 12:00 hod.
(vstup na dražbu o 11:30)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04 Bratislava
Najnižšie podanie:121 000,- €
Znalecká hodnota:121 735,87 €
Dražobná zábezpeka:12 000,- €
Obhliadky: 14.06.2019 o 10,00 hod.
27.06.2019 o 12,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
Snímka2Snímka_1SnímkaSnímka0Snímka1– kópiafoto3