Pozemky Hodkovce, okres Košice – okolie

Pozemky o výmere 1.890 m2 evidované na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku záhrady, situované v uličnej zástavbe rodinných domov, v katastrálnom území obce Hodkovce, okres Košice – okolie. Pozemky parc. č. 29/2 a 29/3 sú záhrady určené územným plánom na zástavbu rodinnými domami (po jednom na každej parcele). Pozemok parc. č. 29/4 – záhrada, je pozemok prístupu k pozemkom, pod budúcimi rodinnými domami na parc. č. 29/2 a 29/3 s možnosťou uloženia prípojok na elektrickú sieť, verejný vodovod, verejný. Prístup k pozemku je po plánovanej prístupovej ceste z uličnej komunikácie po parc. č. 29/4.

Obec Hodkovce leží v Košickej kotline - 18 km západne od Košíc. Jej katastrálne územie zaberá rozlohu 757 ha a rozkladá sa v nadmorskej výške od 280 - 619 m. V súčasnosti tu žije okolo 300 obyvateľov.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 29/3 Záhrady o výmere 945 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Košice – okolie, katastrálny odbor, LV č. 512, okres: Košice – okolie, obec: HODKOVCE, katastrálne územie: Hodkovce.
b) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 29/2 Záhrady o výmere 945 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu
Košice – okolie, katastrálny odbor, LV č. 511, okres: Košice – okolie, obec:
HODKOVCE, katastrálne územie: Hodkovce.
c) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 29/4 Záhrady o výmere 310 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/3
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu
Košice – okolie, katastrálny odbor, LV č. 502, okres: Košice – okolie, obec:
HODKOVCE, katastrálne územie: Hodkovce.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:79 200,- €
Znalecká hodnota:79 181,17 €
Dražobná zábezpeka:8 000,- €
2DSCN6111DSCN6110DSCN6108DSCN61061