Pozemky Vojany, okres Michalovce

Parcely registra „C“ druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 171 559,00 m2,  nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce Vojany, na východnej hranici areálu elektrárne Vojany. Pozemky stavebne nezrastené s obcou tvoria jeden súvislý celok nepravidelného tvaru. Toho času nie sú užívané, na časti parciel sa nachádzajú pozostatky pôvodných prevádzkových stavieb, ktoré boli zbúrané. V minulosti bolo predmetné územie využívané ako zariadenie staveniska a betonáreň, časť územia bola pripravovaná na rozšírenie elektrárne. Cez územie vedie poľná cesta, ktorá nie je v celej dĺžke dostupná. Na pozemkoch je možná výstavba priemyselných a výrobných objektov.

Pozemky sú prístupné z komunikácie na ich severnej strane, ktorá je štátnou cestou III. triedy č. 3749. Táto cesta sa v smere na východ napája na štátnu cestu II. triedy č. 552 Košice – Veľké Kapušany. V obci Vojany sa nachádza zastávka železničnej osobnej dopravy, nákladná železničná vlečka vedie na južnej hranici pozemkov. Západná hranica ohodnocovaných pozemkov priamo susedí s areálom Elektrárne Vojany.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 740/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15985 m2

parc. č. 740/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2

parc. č. 740/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2

parc. č. 741 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 631 m2

parc. č. 742 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 719 m2

parc. č. 743 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 780 m2

parc. č. 744 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 801 m2

parc. č. 745 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 377 m2

parc. č. 746 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 797 m2

parc. č. 747 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 793 m2

parc. č. 748 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 295 m2

parc. č. 749 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 274 m2

parc. č. 750 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 389 m2

parc. č. 751/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 119089 m2

parc. č. 751/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21114 m2

parc. č. 751/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9047 m2

parc. č. 751/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2

parc. č. 751/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 274 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 1282, okres: Michalovce, obec: VOJANY, katastrálne územie: Vojany.

 

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:997 000,- €
Znalecká hodnota:996 758,79 €
Dražobná zábezpeka:49 000,- €
Obhliadky: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
topDSCN1038DSCN1019DSCN1015DSCN1013DSCN1014