Pozemok ul. Ľudmily Podjavorinskej, Lučenec

Pozemok parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape: parc. č. 7055/72 orná pôda o výmere 3053 m2, nachádzajúci sa na ulici Ľudmily Podjavorinskej, na hranici priemyselnej lokality a lokality IBV, v intraviláne okresného mesta Lučenec. Prístup k pozemku je z verejnej komunikácie – ulice Ľudmily Podjavorinskej po pozemku 7055/78, na ktorom je plánovaná prístupná komunikácia. Pozemok je v zmysle územného plánu mesta a v zmysle stanoviska mesta Lučenec možné využiť na výstavbu rodinných domov s príslušenstvom.

Mesto Lučenec sa rozprestiera v južnej časti Banskobystrického kraja.  Mesto má významnú geografickú polohu na križovatke ciest východ-západ a sever-juh a má aj postavenie pohraničného mesta. Je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska. Mesto má kompletné občianske vybavenie na úrovni okresného mesta.

 

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, a to:

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 7055/72                      orná pôda                                    o výmere 3053 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, LV č. 11147, okres: Lučenec, obec: LUČENEC, katastrálne územie: Lučenec

Dátum a čas dražby: 5.3.2019 o 11:00 hod.
(vstup na dražbu o 10:30)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Marta Jurinová Ulica Štefana Moyzesa 53, Lučenec, okres Lučenec
Najnižšie podanie:65 800,- €
Znalecká hodnota:65 792,15 €
Dražobná zábezpeka:7 000,- €
Obhliadky: 18.02.2019 o 10,00 hod.
01.03.2019 o 10,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk

mapaSnímkaDSCN2326DSCN2327DSCN2323DSCN2321