Pozemok ul. Medená, Banská Bystrica

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/24 k pozemku parc. č. 3681/393 o výmere 324 m2, evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria. Pozemok sa nachádza na ulici Medená, časť Pršianska Terasa v meste Banská Bystrica. Pozemok je mierne svahovitý dostupné sú všetky IS.

Pozemok je situovaný v lokalite zástavby viacpodlažných obytných domov a rodinných domov, v časti Pršianska Terasa, v k.ú. Radvaň. Dopravné spojenie je zo zastávky MHD, ktorá je vzdialená 400 metrov, v blízkosti domu je možné parkovanie. V meste je príslušná občianska a technická vybavenosť prislúchajúca sídlu samosprávneho kraja so stredným aj vysokým školstvom, sieťou reštaurácií, hotelov, obchodnou sieťou.

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, a to:
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 3681/393 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/24
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, LV č. 7115, okres: Banská Bystrica, obec: BANSKÁ BYSTRICA, katastrálne územie: Radvaň.

Dátum a čas dražby: 12.6.2018 o 14:00 hod.
(vstup na dražbu o 13:30)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Viera Kalinová Komenského 3, Banská Bystrica
Najnižšie podanie:900,- €
Znalecká hodnota:852,99 €
Dražobná zábezpeka:250,- €
Obhliadky: 28.05.2018 o 16,15 hod.
06.06.2018 o 11,45 hod.

5pozemok