Prevádzková budova ul. Sládkovičova, Žiar nad Hronom

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Budova s príslušenstvom a pozemkami o výmere 957 m2, nachádzajúca sa na Sládkovičovej ulici, v okrajovej časti mesta Žiar nad Hronom. Jedná sa o samostatne stojacu budovu, s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím. Rok kolaudácie stavby 1973. Stavba bola pôvodne využívaná ako sídlo projekčnej organizácie, miestnosti v suteréne s vyššou konštrukčnou výškou ako mestská práčovňa. Orientácia hlavných – administratívnych priestorov JV-J-JZ. Objekt je prístupný po spevnených cestných komunikáciách, napojený na základné inžinierske siete.

Dispozičné riešenie: v 1.PP ( 269,01 m2 ) sa nachádzajú 4 sklady, 2 miestnosti s TZB (elektro rozvodňa, miestnosť s rozvodmi teplovodnými v súčasnosti už nie je v prevádzke), sociálne zázemie – 2 sprchy a umyváreň, 3 WC s umývadlami, chodba a schodište do 1. NP. V 1.NP ( 401,06 m2 ) sa nachádzajú 2 chodby, sociálne zariadenia – predsienka s umývadlom a samostatné WC, 5 kancelárií, predajňa, 3 sklady tovary ( z toho 2 môžu slúžiť ako garáž), 1 sklad spisov  a jedno umývadlo pri kancelárii.

Technické riešenie: Základy objektu sú betónové pásové s vodorovnou a zvislou izoláciou. Osadenie do terénu je v priemernej hĺbke nad 2 m, podmurovka je v priemernej výške do 0,5 m. Zvislé nosné konštrukcie sú v 1. PP po obvode železobetónové monolitické hr. 40 cm, vo vnútornej časti murované hr. 40 cm.  V 1. NP je nosný systém železobetónový stĺpový skelet, v kombinácii s vnútornými murovanými nosnými stenami a murovanou výplňou. Vnútorné priečky sú murované. Stropy sú železobetónové prefabrikované s rovným podhľadom, v kanceláriách sú vyhotovené znížené podhľady zo sadrokartónových kaziet. Podlahy sú v sociálnych zariadeniach, chodbe a predajni z keramickej dlažby, v kanceláriách je položená textilná podlahovina. V 1. PP prevláda cementový poter, okrem dvoch skladov kde je zhotovená podlaha s povrchom terrazzo. Vnútorné povrchové úpravy sú hladké vápenno cementové omietky, v sociálnych priestoroch keramický obklad, v 1.PP je obklad len pri jednom umývadle. Vonkajšie úpravy sú brizolitové s povrchovým náterom. Vnútorné dvere sú v 1.PP drevené rámové osadené v oceľových zárubniach, v 1.NP sú dvere dyhované, hladké, plné. Vstupné dvere sú plastové s izolačným dvojsklom. Garážové vráta sú drevené doskové. Okná sú drevené zdvojené, v 1. NP sú osadené textilné a hliníkové žalúzie, v 1. PP kovové mreže. Schody sú s povrchovou úpravou brúsené terazzo. Strecha je plochá s atikou, a živičnou krytinou. Klampiarske konštrukcie striech sú úplne z pozinkovaného plechu. Vykurovanie je zabezpečené z centrálneho zdroja elektrickým kotlom umiestneným v kotolni 1.PP, a rebrovými plechovými vykurovacími telesami. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V 1.PP sa nachádza trafostanica.

Zdravo-technické vybavenie objektu: V 1.PP sa nachádza 2 x sprchovací kút, 3 x WC, 2 x umývadlo. Technický stav sociálnych zariadení v 1. PP je výrazne zanedbaný, až nefunkčný. V 1.NP sa nachádza 2 x umývadlo keramické, 1 x WC typu Combi, 2 x nerezová páková batéria, 1 x liatinový drez s obyčajnou batériou.

Nehnuteľnosť  sa nachádza v širšom centre, centrum mesta je dostupné peši do 10 minút. V okolí sa nachádza základná občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb, objekt má vlastné parkovisko, a dispozičné riešenie budovy umožňuje parkovanie dvoch automobilov aj v interiéry. V blízkosti je zastávka MHD.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 551 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 551 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3641.
parc. č. 552 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 456 m2
parc. č. 556/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2
Stavba
súp. č. 490 prevádzkova budova na parc. č. 552
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, LV č. 1168, okres: Žiar nad Hronom, obec: ŽIAR NAD HRONOM, katastrálne územie: Žiar nad Hronom.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Jozef Oceľ, Československej armády 26, Banská Bystrica
Najnižšie podanie:113 000,- €
Znalecká hodnota:113 202,48 €
Obhliadky:
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
IMG_1771IMG_1780IMG_1775IMG_1777IMG_1773IMG_1771IMG_1821IMG_1819IMG_1820IMG_1813IMG_1811IMG_1812IMG_1810IMG_1803IMG_1802