Rodinný dom Chmeľov, okres Prešov

ZNÍŽENÁ CENA / OPAKOVANÉ KOLO

Trojpodlažný rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 634 m2, situovaný v uličnej zástavbe obce Chmeľov, okres Prešov. Rodinný dom bol postavený v roku 1952, prístavba bola realizovaná v roku 1971, v roku 2015 bola začatá rekonštrukcia. Dom je napojený na vlastnú studňu, žumpu, NN zemnou prípojkou. Prístup k domu z miestnej komunikácie. Dom nie je obývaný. Prvky dlhodobej životnosti prevažne pôvodné.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie (33,44 m2) – dve pivnice, chodba so schodiskom.

1. Nadzemné podlažie (213,07 m2)- tri izby, kuchyňa, schodisko, kúpeľňa, sklad, hala, WC, chodba, veranda, dielňa a kotolňa.

2. Nadzemné podlažie (46,09 m2)- dve izby a šatník.

Technické riešenie: 1. Podzemné podlažie – Zvislé nosné konštrukcie kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm, deliace konštrukcie tehlové a kamenné. Vodorovné nosné konštrukcie stropy klenbové. Schodisko cementový poter. Úpravy vonkajších povrchov  fasádne omietky  vápenné a vápenno-cementové hladké. Výplne otvorov dvere – zvlakové; okná – jednoduché oceľové. Podlahy dlažby a podlahy ost. miestností cementový poter.  Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia len studenej vody, domáca vodáreň. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná. 1. Nadzemné podlažie – Základy betónové objekt s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie kamenné murivo v hrúbke do 60 cm, deliace konštrukcie – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie  stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko mäkké drevo bez podstupníc. Strecha  krovy  väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove  azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – vápenné a vápenno-cementové hladké; obklady fasád – obklady keramické. Úpravy vnútorných povrchov vnútorné omietky vápenné štukové, stierkové plsťou hladené vnútorné obklady prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov dvere rámové s výplňou; okná dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvovým zasklením a od ulice dve vymenené za plastové s dvojvrstvovým zasklením, ostenia nedokončené. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) palubovky, dosky, čiastočne demontované, nedokončené a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchýň sporák na propán-bután Mora 1201, odsávač pár, drezové umývadlo oceľové smaltované, kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní umývadlo, sprcha demontovaná, ohrievač TÚV demontovaný; vodovodné batérie – ostatné; záchod splachovací s umývadlom. Vnútorné rozvody vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie liatinové  a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie elektroinštalácia (bez rozvádzačov) svetelná, motorická čiastočne nová medená  nedokončená, elektrický rozvádzač  s automatickým istením nový  nedokončený. 2. Nadzemné podlažie – Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál v skladobnej hr. do 30 cm; deliace konštrukcie – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie  stropy s rovným podhľadom drevené trámové, pultové. Úpravy vonkajších povrchov  fasádne omietky vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov  vnútorné omietky vápenné štukové, stierkové plsťou hladené.  Výplne otvorov dvere hladké plné alebo zasklené; okná dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) palubovky, dosky, xylolit.

Obec Chmeľov má 1.025 obyvateľov a základnú vybavenosť, základná škola, materská škola, obecný úrad, pošta, zdravotné stredisko, obchod. Doprava autobusová, vzdialenosť od krajského mesta Prešov 17 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 83/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2
parc. č. 83/2 záhrada o výmere 277 m2
parc. č. 83/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2
parc. č. 83/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2
parc. č. 83/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 219 m2
Stavba
súp. č. 18 rodinný dom na parc. č. 83/5
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 58, okres: Prešov, obec: CHMEĽOV, katastrálne územie: Chmeľov.

b) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 82 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/5

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 70, okres: Prešov, obec: CHMEĽOV, katastrálne územie: Chmeľov.

Dátum a čas dražby: 19.11.2019 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
Najnižšie podanie:23 580,- €
Znalecká hodnota:26 200,- €
Dražobná zábezpeka:2 300,- €
Obhliadky: 04.11.2019 o 11,30 hod.
15.11.2019 o 11,30 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
Snímka2Snímka13Snímka15Snímka16Snímka10Snímka12Snímka9nacrt suterennacrt poschnacrt prizemieSnímka5Snímka7Snímka8Snímka3Snímka4SnímkaSnímka1