Rodinný dom Hatalov, okres Michalovce

ZNÍŽENÁ CENA / OPAKOVANÉ KOLO

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2.604 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov, na hlavnej ulici obce Hatalov, okres Michalovce. Rodinný dom je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie so sedlovou strechou, je napojený na vodovod z verejného vodovodu, kanalizácia do vlastnej žumpy, na verejný rozvod elektro a na zemný plyn. Dom bol daný do užívania v r. 1953, postupne bol rekonštruovaný a modernizovaný do dnešnej podoby.

Dispozičné riešenie: Na prízemí sú tri obytné izby, zádverie, predná chodba, kuchyňa, komora a kúpeľňa s WC, pod kuchyňou je osadená v suteréne pivnica. Zastavaná plocha prízemia rodinného domu je 122,24 m2.

Základové konštrukcie sú betónové bez vodorovnej izolácie, murivo pivnice je z betónu a kameňa povrchovo upravené vápennou omietkou, murivo prízemia je murované z tehál o hrúbke od 30 do 40 cm, priečky murované z tehál, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie boli pôvodné brizolitové v čase obhliadky je rodinný dom zateplený polystyrénom povrchovo upravený sieťkou a lepidlom, strop nad pivnicou je železobetónový s rovným podhľadom, strop nad prízemím je drevený trámový s rovným omietnutým podhľadom, krov je drevený väznicový valbový s novou krytinou z poplastovaného profilovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy sú úplné z poplastovaného plechu, vnútorné keramické obklady sú v kuchyni a v kúpeľni, dvere sú drevené rámové s výplňou, okná sú plastové s izolačným dvojsklom opatrené plastovými vnútornými žalúziami, podlahy v obytných miestnostiach sú z dosák paluboviek, ostatné sú keramické dlažby, vykurovanie je plynovými kachľami v počte 4 ks, elektroinštalácia je svetelná a motorická, rozvod zemného plynu je zrealizovaný k plynovým kachliam a sporáku; voda je z obecného verejného vodovodu s vnútornými rúrovými plastovými rozvod mi, zdroj teplej vody je plynový zásobníkový ohrievač vody, kanalizácia je z PVC potrubia so zaústením do vlastnej žumpy, elektroinštalácia je svetelná, zásuvková a motorická s automatickým istením. Kuchyňa je vybavená plynovým sporákom, kuchynskou linkou o dĺžke 3,60 m, kde je umiestnený nerezový drez s vodovodnou pákovou batériou, stena pri linke a sporáku je povrchovo upravená keramickým obkladom. V kúpeľni sa nachádza smaltovaná vaňa so sprchovacou pákovou batériou, keramické umývadlo s vodovodnou pákovou batériou a splachovací záchod, steny kúpeľne sú obložené keramickým obkladom a na podlahe je keramická dlažba. V roku 2011 bola vykonaná rekonštrukcia kúpeľne (nové obklady a dlažby, nové zariaďovacie predmety, nový prietokový ohrievač vody), výmena drevených okien za plastové, nové rozvody vody, kanalizácie a ELI, výmena podlahy na chodbe. V roku 2015 bolo zrealizované zateplenie fasády polystyrénom povrchovo upravené sieťkou a lepidlom, bez silikátovej omietky, výmena strešnej krytiny AZC šablón za poplastovanú profilovanú krytinu s klampiarskymi konštrukciami.

Objekt je situovaný na hlavnej ulici, pri križovatke hlavnej a vedľajšej ulice, v širšom centre obce, v uličnej zástavbe rodinných domov, jedna sa o rodinný dom s prístupom a z priamym zjazdom z hlavnej ulice a zároveň štátnej cesty v smere Michalovce – Hatalov – Vojany. Obec Hatalov leží uprostred Východoslovenskej nížiny, na vale Laborca, v nadmorskej výške okolo 103 m. Obec je prístupná autobusovou dopravou a železničnou dopravou – vlaková zastávka je vzdialená 2 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 474/12 záhrada o výmere 1932 m2
parc. č. 474/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 672 m2
Stavba
súp. č. 195 rodinný dom na parc. č. 474/42
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 407, okres: Michalovce, obec: HATALOV, katastrálne územie: Hatalov.

 

Dátum a čas dražby: 29.10.2019 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:16 860,- €
Znalecká hodnota:22 480,40 €
Dražobná zábezpeka:1 600,- €
Obhliadky: 10.10.2019 o 09,00 hod.
25.10.2019 o 09,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
dom z bočnej ulicestudňa anová vodomerná šachta vo dvoreprístrešok pri domeprístavba za domomDSCN7783DSCN7781dom z ulice