Rodinný dom Hosťovce, okres Košice – okolie

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkom o výmere 1955 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v obci Hosťovce, okres Košice – okolie. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie. Pôvodný rodinný dom bol postavený a daný do užívania v r. 1930, prístavba verandy a WC bola realizovaná v roku 1970, kedy bol aj dom čiastočne rekonštruovaný. V rokoch 2012 – 2013 bola na dome prevedená kompletná vnútorná rekonštrukcia a modernizácia do dnešného stavu. Predmetom rekonštrukcie a modernizácie bola výmena okien, dverí, nové podhľady, podlahy, elektroinštalácia, kúpeľňa, kuchyňa, rozvody vody a kanalizácie.

Dispozičné riešenie: 1. Nadzemné podlažie (130 m2) – predsieň, chodba, kuchyňa, dve predné izby, zadná izba a kúpeľňa, predsieň a WC.

Obec Hosťovce leží 38 kilometrov juhozápadne od Košíc približne 600 metrov od maďarskej štátnej hranice. V jej blízkosti sa nachádza hraničný priechod s Maďarskom. Najbližšími obcami sú Chorváty ležiace 1,5 km juhovýchodne, Turňa nad Bodvou vzdialená 4 km na sever a maďarská obec Hidvégardó, ktorá sa nachádza približne 1,5 km juhozápadne od Hosťoviec. Obec má okolo 200 obyvateľov, občianske vybavenie na úrovni malej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 662/2 záhrada o výmere 1177 m2
parc. č. 663/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 778 m2
Stavba
súp. č. 3 dom na parc. č. 663/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice – okolie, katastrálny odbor, LV č. 154, okres: Košice – okolie, obec: HOSŤOVCE, katastrálne územie: Hosťovce.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:38 700,- €
Znalecká hodnota:43 047,55 €
Obhliadky: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN4084DSCN6981DSCN6979DSCN6977DSCN6978DSCN6973DSCN6975DSCN6966DSCN6970DSCN6965DSCN6940DSCN6939nacrtDSCN4085