Rodinný dom Hrabské, okres Bardejov

ZNÍŽENÁ CENA / OPAKOVANÉ KOLO

Dvojpodlažný samostatne stojací rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.288 m2, situovaný v mierne svahovitom teréne, v uličnej zástavbe obce Hrabské, okres Bardejov. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a čiastočné podzemné podlažie. Napojený  na rozvod elektro, verejný vodovod, trativod. Postavený bol v roku 1962, v r. 2016 bola zrekonštruovaná kuchyňa a kúpeľňa.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie (17,75 m2) – pivnica

1. Nadzemné podlažie (69,19 m2) – dve izby, kuchyňa, kúpeľňa, zádverie, v zadnej časti maštaľ

Technické riešenie: 1. Podzemné podlažie – Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál a čiastočne lomového kameňa v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Vodorovné nosné konštrukcie stropy klenbové. Úpravy vonkajších povrchov fasádne omietky vápenné a vápenno-cementové hladké. Obklady fasád škárované lícovky, murivo z lomového kameňa. Výplne otvorov dvere zvlakové. 1. Nadzemné podlažie – Základy kamenné bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál a čiastočne lomového kameňa v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm, deliace konštrukcie tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha krovy väznicové sedlové; krytiny strechy na krove pálené škridlové obyčajné jednodrážkové, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov fasádne omietky vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov vnútorné omietky vápenné štukové stierkové plsťou hladené.; Vnútorné obklady kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov dvere plné alebo zasklené dyhované; okná dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie hliníkové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchýň sporák na propán-bután Mora 269, drezové umývadlo smaltované, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní samostatná sprcha plastový box, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou, pákové nerezové. Vykurovanie zdroj vykurovania lokálne elektrické konvertory “AIRELEC” 3 ks; lokálne akumulačné kachle 2 ks. Vnútorné rozvody vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie elektroinštalácia (bez rozvádzačov) svetelná, motorická, elektrický rozvádzač s automatickým istením pri vstupe.

Obec Hrabské je vzdialená od okresného mesta Bardejov 17 km. V blízkom okolí je súvislá výstavba rodinných domov, základná škola 1. stupeň, obecný úrad, obchod.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 246/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 378 m2
parc. č. 246/2 záhrada o výmere 225 m2
parc. č. 247 záhrada o výmere 685 m2
Stavba
súp. č. 9 ROD.DOM na parc. č. 246/1
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, LV č. 24, okres: Bardejov, obec: HRABSKÉ, katastrálne územie: Hrabské.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:14 850,- €
Znalecká hodnota:12 100,- €
Obhliadky: Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
Snímka2Snímka8Snímka9Snímka10Snímka6Snímka7Snímka1Snímka