Rodinný dom Husiná, okres Rimavská Sobota

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 3275 m2, nachádzajúci sa v zastavanom území obce Husiná. Rodinný dom je samostatne stojaci murovaného typu, má 2 nadzemné podlažia a plochú strechu.  Dom bol daný do užívania v roku 1987.

Dispozičné riešenie:

1 Nadzemné podlažie – (122,32 m2) 2x izba, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, kotolňa a chodba

2 Nadzemné podlažie – (122,32 m2) 4x izba, kúpeľňa, sklad, chodba, balkón

Technické riešenie: Základy betónové monolitické s izoláciou, obvodové steny murované z tehál s vonkajšou brizolitovou omietkou, vnútorné priečky z tehál, strop na rovný. Schody z prízemia na poschodí sú monolitické železobetónové s keramickým obkladom nástupníc aj podstupníc. Strecha domu je plochá dvojplášťová, krytina asfaltové natavovacie pásy, oplechovanie strechy úplné z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy z PVC, dlažby keramické, okná drevené, vstupné dvere z tvrdého dreva, vnútorné interiérové dvere drevené osadené do oceľových zárubní. Rozvod vody v dome teplej aj studenej vody, zdroj TUV je z bojlera, vykurovanie je ústredné teplovodné kotlom na tuhé palivo. Elektroinštalácia svetlená aj motorická na prízemí, na poschodí svetelný rozvod. Dom je napojený na vlastný zdroj vody (studňu), na rozvod zemného plynu a elektro NN s napojením kanalizácie do vlastnej žumpy.

Obec Husiná leží v juhozápadnej časti okresu Rimavská Sobota, na hranici okresov Rimavská Sobota a Lučenec.  Dopravné spojenie s okresným mestom je medzimestskou autobusovou dopravou SAD. Občianska vybavenosť obce – obecný úrad, dom kultúry, potraviny, škola a škôlka.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Pozemky registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 320 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1236 m2
parc. č. 321 Záhrady o výmere 2039 m2
Stavba
súp. č. 83 Rodinný dom na parc. č. 320
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, LV č. 95, okres: Rimavská Sobota, obec: HUSINÁ, katastrálne územie: Husiná.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Marta Jurinová, Ulica Št. Moyzesa č. 53, Lučenec
Najnižšie podanie:14 500,- €
Znalecká hodnota:22 213,98 €
Dražobná zábezpeka:2 000,- €
Snímka12Snímka8Snímka11Snímka4Snímka5Snímka3P3280562P3280563