Rodinný dom k.ú. Nadabula, Rožňava

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 481 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov, k.ú. Nadabula v Rožňave. Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1930 ako jednopodlažný nepodpivničený, v r. 1970 bola zrealizovaná prístavba verandy v prednej aj zadnej časti a prístavba garáže s kotolňou. V r. 2014 bola prevedená výmena strešnej krytiny, výmena pôvodných drevených okien za okná plastové, výmena podláh, bola prevedená výmena elektroinštalácie, rekonštrukcia kúpeľne a pod.

Dispozičné riešenie: 1. Nadzemné podlažie – tri izby, kuchyňa, práčovňa a špajza. Prístavba z roku 1970 – predná veranda, vstupná hala, zadná veranda, časť kúpeľne a kotolňa. orientácia hlavných miestnosti domu je na východ a západ. Celková výmera zastavanej plochy je 141,5 m2.

Technický popis: Základy kamenné s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha krovy hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky, vane;  samostatnej sprchy, kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov  hladké plné alebo zasklené; okná plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní vaňa plastová jednoduchá; umývadlo, samostatná sprcha; vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou; pákové nerezové; záchod splachovací bez umývadla. Vykurovanie ústredné; zdroj vykurovania – kotol Vnútorné rozvody vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie svetelná, motorická; elektrický rozvádzač – s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu

Rodinný dom sa nachádza v časti Nadabula, v uličnej zástavbe rodinných domov. Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou, prístup k domu je priamo z miestnej komunikácie. Mestská časť Nadabula je vzdialená od centra mesta Rožňava 3 km, mesto má okolo 20.000 obyvateľov, občianske vybavenia na úrovní okresného mesta.

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 531/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2
parc. č. 531/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2
parc. č. 532 záhrada o výmere 196 m2
Stavba
súp. č. 239 Rodinný dom, garáž na parc. č. 531/1
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Rožňava, katastrálny odbor, LV č. 606, okres: Rožňava, obec: ROŽŇAVA, katastrálne územie: Nadabula.

Dátum a čas dražby: 3.6.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:29 700,- €
Znalecká hodnota:30 300,- €
Dražobná zábezpeka:4 000,- €
Obhliadky: 17.05.2019 o 13,00 hod.
23.05.2019 o 13,00 hod.


Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN7720DSCN7753DSCN7757DSCN7752DSCN7750DSCN7748DSCN7744DSCN7741DSCN7739DSCN7740DSCN7730DSCN7733DSCN7720DSCN7717DSCN7709