Rodinný dom Kálnica, okres Nové Mesto nad Váhom

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1754 m2 situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov v obci Kálnica, okres Nové Mesto nad Váhom. Dom je prízemný zastrešený sedlovou strechou s obytným podkrovím. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1932, v roku 2006 a 2012 prebehla rekonštrukcia a prístavba s nadstavbou podkrovia.

Stavebno – technický popis : Základové konštrukcie – základové pásy sú z prostého betónu prekladané lomovým kameňom s vodorovnou izoláciou. Zvislé konštrukcie – murivo  je tehlové hr. 50 cm. Vodorovné konštrukcie – strop je vyhotovený drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha – drevený krov, krytina BRAMAC. Klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je na báze umelých omietok bez definitívnej úpravy, vnútorné omietky – hladké vápenné s maľbami, v priestoroch kúpeľní, WC a v kuchyniach sú vyhotovené keramické obklady. Podlahy – v obytných miestnostiach je plávajúca podlaha, v niektorých ešte PVC, v ostatných miestnostiach sú podlahy keramické. Výplne otvorov – plastové okná, dvere dyhované aj hladké. Elektroinštalácia – svetelná a motorická s ističmi. Vodovod – rozvod teplej a studenej vody v plastovom potrubí, príprava TÚV prebieha v elektrickom zásobníkovom ohrievači – nachádzajú sa tu 3 ohrievače, jeden je v zadnej časti pri kuchyni, druhý je v prednej časti v kúpeľni a 3. je v podkroví v kúpeľni. Vnútorná kanalizácia – novodurové potrubie do žumpy. Vykurovanie – ústredné kúrenie s panelovými radiátormi a 2 plynovými kotlami, jeden je v zadnej časti domu pri kuchyni a druhý je v podkroví. Dom je napojený na – verejný vodovod, rozvod elektrickej siete, je urobená aj prípojka plynu, kanalizácia je do žumpy. Rodinný dom je po rekonštrukcii, vyžaduje si však dobudovanie a opravu niektorých konštrukcií.

Obec Kálnica leží na severozápadnom úpätí Považského Inovca, 8 km východne od Nového Mesta nad Váhom. Doprava je možná autobusová. V obci je základná obchodná vybavenosť, materská a základná škola, zdravotné stredisko, obecný úrad, kultúrny dom, pošta.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 625/1 Záhrady o výmere 1090 m2
parc. č. 625/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2
Stavba
súp. č. 382 rodinný dom na parc. č. 625/2
spoluvlastnícky podiel: 1/2, 1/2
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, LV č. 227, okres: Nové Mesto nad Váhom, obec: KÁLNICA, katastrálne územie: Kalnica.
Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: sklad, plot I, kopaná, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, žumpa, plynová prípojka, NN prípojka, spevnená plocha, terasa, podzemná pivnica.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Notárske spoločenstvo JUDr. Denisa Adamkovičová Brnianska 1J, Trenčín
Najnižšie podanie:87 500,- €
Znalecká hodnota:116 486,06 €
DSC01101DSC01098DSC01099nacrt2nacrt1DSC01099nacrtDSC01081DSC01072DSC01074DSC01069DSC01068DSC01065DSC01067DSC01058DSC01063DSC01056DSC01055