Rodinný dom Kamienka, okres Humenné

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1932 m2, situovaný na okraji lesa v zástavbe dvojdomov, v spojení s ďalším domom, v k. ú. Kamienka, obec Kamienka, okres Humenné. Rodinný dom je jednopodlažný, čiastočne podpivničený so sedlovou strechou, je prístupný z komunikácie pred domom. Dom bol daný do užívania v r. 1957, je po čiastočnej rekonštrukcií, predmetom ktorej bolo zateplenie asi 50 % vonkajšej fasády, keramická dlažba predsiene, WC a chodby, výmena pôvodných podláh za podlahy laminátové v kuchyni a v izbe prístupnej z kuchyne, oprava časti vnútorných omietok, PVC podlaha kúpeľne a pod., ostatné konštrukcie a vybavenie domu sú pôvodné. V danej časti obce je možnosť napojenia na verejný rozvod elektro a na vodovod a kanalizáciu vo vlastníctve – Vojenské lesy a majetky. Orientácia hlavných miestnosti domu je na východ a západ, konfigurácia terénu je rovina mierny východný svah.

1. Podzemné podlažie 35,26 m2 – časť suterénu prístupná z domu má schodisko, chodbu a kotolňu na tuhé palivá, časť suterénu, ktorá je prístupná schodiskom zo susedného domu má sklad paliva.

1. Nadzemné podlažie 110,42 m2 – dom má vstupnú predsieň, z ktorej je vchod do špajze a do chodby domu, z ktorej je vstup do WC, kúpeľne, do dvoch izieb a do kuchyne, z ktorej je vstup do ďalšej prednej izby.

Rodinný dom sa nachádza na okraji obce Kamienka v okrese Humenné, v lokalite bývalých služobných bytov domoch, ktoré patrili štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky. Obec Kamienka leží v okrese Humenné, od ktorého je vzdialená 10 km, Obec leží v údolí a zo všetkých strán je obklopená vrchmi Vihorlatského pohoria. Počet obyvateľov obe sa pohybuje okolo 530, má základné občianske vybavenie, materskú školu, verejný vodovod aj kanalizáciu.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 889/2 ostatná plocha o výmere 397 m2
parc. č. 898/2 záhrada o výmere 655 m2
parc. č. 899/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2
parc. č. 900/2 záhrada o výmere 271 m2
parc. č. 901/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2
parc. č. 903/2 záhrada o výmere 487 m2
Stavby
súp. č. 32 Dom na parc. č. 901/2
súp. č. 225 Hospodárska budova na parc. č. 899/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 814, okres: Humenné, obec: KAMIENKA, katastrálne územie: Kamienka.

Dátum a čas dražby: 15.7.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:14 000,- €
Znalecká hodnota:14 000,- €
Dražobná zábezpeka:1 000,- €
Obhliadky: 28.06.2019 o 09,00 hod.
04.07.2019 o 13,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN6854DSCN6856DSCN6848DSCN6850DSCN6832DSCN6837DSCN6838DSCN6823DSCN6810DSCN6814DSCN6821DSCN6803DSCN6808