Rodinný dom Kolárovo, okres Komárno

Rodinný domu s príslušenstvom a pozemkom o výmere 102 m2, sa nachádza na ulici Štúrova, v meste Kolárovo, na pozemku s parc.č.1811/2, v katastrálnom území Kolárovo, okres Komárno. Stavba je prevádzkovo prepojená s rodinným domom so súpisným číslom 1226 na pozemku s parc.č.1811/1, vytvárajú jeden celok

Dispozične riešenie: pozostáva z dvoch prepojených obytných miestností – izba a miestnosť pre domáce kino, kancelárie a skladu.

Základy budovy tvoria monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z plynosilikátových tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,450 m ( nad 40 cm do 50 cm ), deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenno-cementové hladké. Stropná konštrukcia podlažia nie je vyhotovená, len podhľad ( podbytie krovu ). Sedlová strecha je pokrytá lepenkovým šindelom. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu ( úplné strechy ). Klampiarske konštrukcie ostatné ( okenné parapety, atď. ) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú nad 1/2 do 2/3 omietanej steny vápenno-cementové hladké. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné, okná sú prevážne plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy vo všetkých miestnostiach majú povrch z keramickej dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné s rozvodom a radiátormi – vykurovacími panelmi. Je realizovaná aj klimatizácia priestorov. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Rodinný dom so súpisným číslom 1226 sa nachádza medzi stavbami rodinných domov so štandardným vybavením, v meste s počtom obyvateľov nad 5000, mimo obchodného centra a hlavných ulíc mesta, v obytnej okrajovej časti. Je prístupný z pozemku s parc.č.1811/5. Mesto Kolárovo je obec s počtom obyvateľov nad 5000 do 15000, nachádza sa tu kompletná sieť obchodov; základná, stredná a učňovská škola, zdravotné stredisko a lekárne; kultúrne stredisko, športové zariadenia, reštaurácie, hotel; mestský úrad, pošta a banky. Prírodná lokalita v bezprostrednom  okolí stavby  je les a vodná nádrž ( mŕtve rameno Malého Dunaja ) vo vzdialenosti do 1000 m, skanzen vodného mlyna. Komunikačný systém v okolí rodinného domu : autobus.

Pozemok registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape:
parc. č. 1811/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2
Stavby
súp. č. 1226 rodinný dom na parc. č. 1811/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, LV č. 4815, okres: Komárno, obec: KOLÁROVO, katastrálne územie: Kolárovo.

Dátum a čas dražby: 11.11.2015 o 14:00 hod.
(vstup na dražbu o 13:30)
Najnižšie podanie:18 800,- €
Znalecká hodnota:18 826,69 €
Dražobná zábezpeka:2 000,- €
Obhliadky: 27.10.2015 o 13,00 hod.
04.11.2015 o 11,00 hod.
DSCN4700DSCN4695DSCN4694