Rodinný dom Kuzmice, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 6.227 m2, situovaný na Poľnej ulici v zástavbe rodinných domov, v okrajovej časti obce Kuzmice. Rodinný dom je prízemný s jedným nadzemným podlažím, pozostávajúci z pôvodnej časti a prístavby. Pôvodná časť bola realizovaná v roku 1967 a prístavba k zadnej časti domu v roku 1974. V roku 2002 bola realizovaná malá prestavba bývalej vstupnej verandy na obytnú miestnosť.

V roku  2012 a v r. 2013 bola na dome začatá prestavba, rekonštrukcia a modernizácia. Zadná časť domu toho času slúži ako dočasné ubytovanie, predná časť je predmetom rekonštrukcie a modernizácie.

Dokončená je výmena pôvodnej strešnej krytiny – AZC šablón za profilovaný poplastovaný plech, v prednej časti boli vymenené pôvodné drevené okná za okná plastové, boli prevedené nové omietky, SDK podhľady, nové rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie a ústredného kúrenia. Kotol ÚK nie je osadený

Dispozícia I.NP pôvodnej časti pozostáva zo štyroch izieb (jedna izba s prístupom z prístavby je užívaná), predsiene, komory, ktorá je prestavovaná na kúpeľňu a verandy s malou prístavbou s rozšírením podlahovej plochy. Dispozícia I.NP prístavby z roku 1974 pozostáva z kuchyne, kúpeľne s WC, komory a skladovacích priestorov. Prístavba v čase obhliadky je celá v privizórnom užívaní. V r. 2002 bola rozšírená veranda malou prístavbou a v r. 2013 bola vybudovaná nová chodba, ktorá spojuje pôvodnú časť domu s prístavbou v zadnej časti. Dom je napojený na vodu z vlastnej studne, verejný rozvod zemného plynu, elektrickú energiu vzdušným prívodom a odkanalizovanie novou prípojkou do novej ČOV pred domom.

V obci je vybudovaný verejný rozvod vody, zemného plynu a rozvod elektriny, bez vybudovanej verejnej kanalizácie. Pôvodná časť z roku 1967 má na základoch a podmurovke obvodové konštrukcie z tehál plných pálených a tvárnic skladobnej hrúbky 30 cm, priečky tehlové, vnútorné omietky vápenné hladké, fasádne omietky brizolitové. Stropy s rovným podhľadom drevené trámové, svetlá výška miestností je 2,70 m, v čase obhliadky boli inštalované SDK podhľady. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu pôvodné. Dvere vnútorné v zadnej časti pôvodne hladké presklenné, vchodvé nové plastové, dvere v prednej časti laminátové v obložkových zárubniach, okná nové plastové, podlaha zadnej užívanej izby je PVC, podlahy v prednej časti plávajúce laminátové, ostatné miestnosti keramická dlažby, nová kúpeľňa v prednej časti nie je, izby boli pôvodne vykurované lokálne plynovými gamatkami (ku dňu miestneho zisťovania boli v prevádzke dve gamatky – v jednej izbe a jedna v kúpeľni, do prednej časti je inštalované nové ústredné kúrenie bez osadeného zdroja tepla. Prístavba z roku 1974 je realizovaná zo škvárobetónových tvárnic skladobnej hrúbky 30 cm, priečky z tehál, vnútorné omietky vápenné hladké, fasádne omietky brizolitové. Stropy s rovným podhľadom drevené trámové, svetlá výška miestností je 2,71 m. Kúpeľňa je vybavená plechovou smaltovanou vaňou, umývadlom a záchodovou misou s hornou splachovacom nádržkou. V miestnosti komory je domáca vodáreň a elektrický bojler na prípravu TÚV. V kúpeľni je keramický obklad vane a stien sokla do výšky 1,50 m. V kuchyni je plynový kuchynský sporák, kuchynská linka 2,00 m, bez ďalšieho vybavenia. Podľa podkladov, pôvodná časť domu bola realizovaná v roku 1967, prestavba verandy v roku 2002 a prístavba k zadnej časti domu v roku 1974.

Rodinný dom sa nachádza na konci uličnej zástavby samostatne stojacích rodinných domov v obci Kuzmice v okrese Trebišov v lokalite IBV v juhozápadnej časti obce. V obci je možnosť dopravy autobusom a vlakom, obec má okolo 1.800 obyvateľov, obchody, základnú školu, v okolí nad 1 km sú prírodné lokality – lesy.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 577 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 704 m2
parc. č. 578 záhrada o výmere 225 m2
Stavba
súp. č. 245 rodinný dom na parc. č. 577

spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 610, okres: Trebišov, obec: KUZMICE, katastrálne územie: Kuzmice.

b) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 579/1 orná pôda o výmere 4380 m2
parc. č. 579/2 orná pôda o výmere 840 m2
parc. č. 579/4 orná pôda o výmere 78 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 1347, okres: Trebišov, obec: KUZMICE, katastrálne územie: Kuzmice.

Dátum a čas dražby: 17.6.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:33 339,- €
Znalecká hodnota:33 349,19 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: 31.05.2019 o 13,30 hod.
13.06.2019 o 13,30 hod.


Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN3409DSCN3410DSCN3396DSCN3385DSCN3394DSCN3380DSCN3379DSCN3378Snímka