Rodinný dom Lascov, okres Bardejov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2160 m2, nachádzajúci sa v uličnej zástavbe, na okraji centrálnej časti obce Lascov, okres Bardejov. Rodinný dom má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Rodinný dom bol postavený a daný do užívania v r. 1982.

Dipozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie – schodisko, kotolňa a sklad paliva.

1. Nadzemné podlažie – predsieň, chodbu, kuchyňu, predná izba, špajza, zadná izba, kúpeľňa, WC a schodisko do suterénu a na II.NP.

2. Nadzemné podlažie schodisko, chodbu, balkón nad vstupom, predná veľká izba s loggia od ulice, 2x zadná izba a šatník.

Technický popis: Základy – 1. NP – betónové – objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie – 1. PP – z monolitického betónu; 1. NP, 2. NP – murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie – 1. PP, 1. NP, 2. NP – tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené).- Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – 1. PP, 1. NP, 2. NP – s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické.- Schodisko – 1. PP – cementový poter; 1. NP – PVC, guma. – Strecha – krovy – 2. NP – pultové (so sklonom nad 10 stupňov ); krytiny strechy na krove – 2. NP – plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy – 2. NP – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. – Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – 1. NP, 2. NP – škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. – Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – 1. PP, 1. NP, 2. NP – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady – 1. NP – prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP – vane; 1. NP – kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). – Výplne otvorov – dvere – 1. PP, 1. NP, 2. NP – hladké plné alebo zasklené; okná – 1. NP, 2. NP – zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. – Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – 1. NP, 2. NP – podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností – 1. PP – cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP – keramické dlažby; 2. NP – liate terazzo, lepené povlakové podlahy. – Vybavenie kuchýň – 1. NP – plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP – odsávač pár; 1. NP – drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP – kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). – Vybavenie kúpeľní – 1. NP – vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP – umývadlo; vodovodné batérie – 1. NP – pákové nerezové so sprchou; 1. NP – pákové nerezové; 1. NP – ostatné; záchod – 1. NP – splachovací bez umývadla. – Vykurovanie – ústredné vykurovanie  – 1. NP, 2. NP – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľ. a vykurovacie panely. – Vnútorné rozvody vody – 1. NP – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – 1. PP – zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. – Vnútorné rozvody kanalizácie – 1. NP – plastové  a azbestocementové potrubie. – Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – 1. PP – svetelná, motorická; 1. NP, 2. NP – svetelná; elektrický rozvádzač – 1. NP – s poistkami. – Vnútorné rozvody plynu – 1. NP – rozvod propán-butánu.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Lascov, v lokalite IBV v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov. Lokalita je vybavená čiastočnou infraštruktúrou – elektro a zemný plyn, kanalizácia a vodovod v obci nie sú. Prístup k domu je priamo z miestnej verejnej komunikácie pred domom.

Lascov je malá obec na Slovensku v okrese Bardejov, ktorá sa nachádza 6 km od Giraltoviec a 27 km od okresného mesta Bardejov. Obec má okolo 560 obyvateľov, má iba základné občianske vybavenie, možnosť dopravy iba autobusom, obec Lascov má základnú občiansku vybavenosť na úrovni malej obce, v okolí nad 1 km sú prírodné lokality – lesy, v okolí nehnuteľnosti je minimálna hlučnosť od dopravy, nie je možnosť zmeny územného rozvoja, je možnosť rozšírenia stavby, nehnuteľnosť ako rodinný dom je bez výnosu, celkovo ju hodnotím ako priemernú nehnuteľnosť s ohľadom na všetky faktory, ktoré majú vplyv jej hodnotu.

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 283 Záhrady o výmere 1428 m2
parc. č. 284/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2
parc. č. 284/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2
parc. č. 284/3 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2
Stavba
súp. č. 25 RODINNÝ DOM na parc. č. 284/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Bardejov, katastrálny odbor, LV č. 251, okres: Bardejov, obec: LASCOV,
katastrálne územie: Lascov.

Dátum a čas dražby: 31.7.2018 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:39 200,- €
Znalecká hodnota:43 467,69 €
Dražobná zábezpeka:4 000,- €
Obhliadky: 25.07.2018 o 16,00 hod.
30.07.2018 o 14,00 hod.
Obrázok 056Obrázok 063Obrázok 042Obrázok 043Obrázok 039Obrázok 018Obrázok 019Obrázok 017