Rodinný dom Lipníky, okres Prešov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1.604 m2 nachádzajúci sa v obci Lipníky, okres Prešov. Rodinný dom je samostatne stojaci murovaný, jednobytový, čiastočne podpivničený. Pôvodná časť rodinného domu bola  postavená v roku 1964, v roku 2007 bola realizovaná čiastočná rekonštrukcia I.NP spočívajúca vo výmene pôvodných drevených okien za okna plastové, rekonštrukcie kúpeľne, rekonštrukcie kuchyne, rekonštrukcie elektroinštalácie, ústredného vykurovania a realizáciou nových podláh. V roku 2012 bola realizovaná nadstavba podkrovia s novou konštrukciou krovu, s novou strešnou krytinou a s realizovanou prístavbou I.NP, ktorá v čase obhliadky nie je ukončená. K úplnému dokončeniu ostáva previesť vnútorné schodisko vedúce do podkrovia, dokončenie vlastného podkrovia – priečky, strop, tepelné izolácie, ZTI, ELI, vykurovanie, podlahy, dvere, omietky, obklady, podlahy, zariaďovacie predmety kúpeľne s plánovaným zateplením celého rodinného domu a realizáciou nových vonkajších omietok. Rodinný dom je prístupný z verejnej komunikácie napojený na inžinierske siete samostatnými prípojkami – elektrická prípojka, plynová prípojka bez plynomeru, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka do vlastnej žumpy.

Dispozičné riešenie:

Podzemné podlažie – suterén dva sklady a kotolňu. Jeden zo skladov je prístupný z dvora

1. Nadzemné podlažie – predsieň, chodba, dve predné izby, zadná izba, kuchyňa, kúpeľňa a zadný vstup s chodbou

Prístavba z roku 2012 – pristavaná veranda. Podkrovie bude mať po dokončení dispozične schodisko, chodbu, kúpeľňu a tri izby

Rodinný dom sa nachádza v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v západnej časti obce. Prístup k domu je priamo z miestnej verejnej komunikácie pred domom. K záhrade za domom je prístup aj zo severnej strany pozemku z cesty, ktorá je štátnou cestou I. triedy. Obec Lipníky je obec vzdialená od mesta Prešov 15 km, na ktorý je napojená železničnou traťou i štátnou cestou. V obci je možnosť dopravy autobusom a vlakom, obec má kompletnú občiansku vybavenosť na úrovni malej obce, v okolí sú prírodné lokality – lesy. Obec Lipníky vzhľadom na svoju polohu a prírodné krásy má všetky predpoklady ďalšieho napredovania.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 155 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m2
parc. č. 156/1 Orná pôda o výmere 1149 m2
Stavba
súp. č. 64 Rodinný dom na parc. č. 155
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 75, okres: Prešov, obec: LIPNÍKY, katastrálne územie: Lipníky.

Dátum a čas dražby: 24.4.2019 o 11:00 hod.
(vstup na dražbu o 10:30)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:37 950,- €
Znalecká hodnota:50 600,- €
Dražobná zábezpeka:4 000,- €
Obhliadky: 08.04.2019 o 15,30 hod.
15.04.2019 o 15,30 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN6841DSCN6843DSCN6813DSCN6816DSCN6805DSCN6799DSCN6801DSCN6796DSCN6789DSCN6787DSCN6783