Rodinný dom Lučenec

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Čiastočne podpivničený, dvojpodlažný, murovaný rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 650 m2, situovaný v zastavanom území mesta Lučenec. Rodinný dom je samostatne stojaci murovaného typu, má 1 podzemné a 2 nadzemné podlažia. Postavený bol v roku 1988. Základy betónové monolitické s izoláciou, obvodové steny murované z tehál s vonkajšou farebnou omietkou. Vnútorné priečky z tehál, strop rovný, schody sú monolitické železobetónové. Strecha domu je plochá, krytina z natavených pásov, oplechovanie strechy z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy laminátové plávajúce, dlažby keramické. Okná drevené opatrené vonkajším žaluzím, vstupné dvere hliníkové, vnútorné interiérové dvere drevené osadené do oceľových zárubní, garážové vráta plechové otváravé. Rozvod vody v dome teplej aj studenej vody, zdroj TUV je kombinovaný s kotlom ústredného kúrenia. Vykurovanie je ústredné teplovodné kotlom na zemný plyn, elektroinštalácia svetlená aj motorická na prízemí. Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie, zemného plynu a elektro NN.

Rodinný dom je prístupný po miestnej spevnenej komunikácii s napojením na verejný vodovod, kanalizáciu a plynovod. Dopravné spojenie je medzimestskou autobusovou dopravou SAD a ŽSR.  V okolí domu je kompletná občianska vybavenosť, v blízkosti je škola, škôlka, nemocnica s poliklinikou, dom kultúry, obchody, obchodné domy, hotely, banky, občianska vybavenosť (úrady) okresného mesta.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 7123/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2
parc. č. 7123/2 Záhrady o výmere 169 m2
parc. č. 7123/3 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2
parc. č. 7123/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2
Stavby
súp. č. 2699 Rodinný dom na parc. č. 7123/1
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, LV č. 5224, okres: Lučenec, obec: LUČENEC, katastrálne územie: Lučenec.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Marta Jurinová, Ulica Št. Moyzesa č. 53, Lučenec
Najnižšie podanie:123 500,- €
Znalecká hodnota:164 565,15 €
Dražobná zábezpeka:13 000,- €
Obhliadky:
Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
IMG_1867IMG_1887IMG_1889IMG_1885IMG_1883IMG_1884IMG_1881IMG_1877IMG_1873IMG_1875IMG_1868IMG_1899IMG_1889