Rodinný dom Majerovce, okres Vranov nad Topľou

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 778 m2, situovaný na vedľajšej ulici obce, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, k.ú. Majerovce, obec Majerovce, okres Vranov nad Topľou. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie je  čiastočne je podpivničený postavený a daný do užívania bol v r. 1963.

Dispozičné riešenie: PP – sklad; I.NP – chodba, obývacia izba, spálňa, kúpeľňa, kuchyňa, garáž

Zastavaná plocha je 107,28 m2. Orientácia hlavných miestnosti domu je východ a juh, konfigurácia terénu je rovina. Prístup k domu je z verejnej miestnej komunikácie pred domom. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, plynomer v čase obhliadky bol demontovaný. Obec Majerovce má v súčasnosti okolo 457 obyvateľov, základné občianske vybavenie, služby a školy v okresnom meste Vranov nad Topľou, vzdialenom 6 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 164/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 665 m2
parc. č. 164/2 záhrada o výmere 113 m2
Stavba
súp. č. 69 rodinný dom na parc. č. 164/1
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, LV č. 122, okres: Vranov nad Topľou, obec: MAJEROVCE, katastrálne územie: Majerovce.

Dátum a čas dražby: 24.4.2019 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:27 540,- €
Znalecká hodnota:30 558,17 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: 08.04.2019 o 14,00 hod.
15.04.2019 o 14,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk.
IMG_0026IMG_0028IMG_0022IMG_0027IMG_0021nacrt