Rodinný dom Malčice, okres Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 722 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov v obci Malčice. Rodinný dom je jednopodlažný, nepodpivničený. Pôvodná časť rodinného domu bola v užívaní od roku 1969, v roku 2012 bola realizovaná prístavba k rodinnému domu. Prístavba pozostáva z dvoch izieb, zádverie a kotolne, zrealizovaná je čiastočná

Dispozične riešenie: podlažie je členené na tri izby, kuchyňu, kúpeľňu s WC, zádverie a kotolňu. Orientácia hlavných miestností na juhovýchod a severovýchod. Celková výmera podlahovej plochy je 116,79 m2.

Rodinný dom nachádza v súvislé zastavanej časti obce Malčice, ktorá je vzdialená od okresného mesta Michalovce 25 km. Prístup k objektu je z miestnej verejnej komunikácie. Objekt je situovaný v rovinatom, orientovaný hlavnými miestnosťami na juhovýchod a severovýchod. Obec Malčice je jednou s najväčších obcí okresu Michalovce, je bývalou strediskovou obcou. Z vybavenia sa tu nachádza Obecný úrad, základná a materská škola, zdravotné stredisko s lekárňou, pošta, 2 kostoly, obchody s potravinami a rozličným tovarom. V blízkom okolí sú rodinné domy, autobusová zastávka, obecný úrad.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 255/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 607 m2
parc. č. 255/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2
Stavba
súp. č. 349 rodinný dom na parc. č. 255/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 2389, okres: Michalovce, obec: MALČICE, katastrálne územie: Malčice.

Dátum a čas dražby: 11.6.2018 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:13 000,- €
Znalecká hodnota:17 308,29 €
Dražobná zábezpeka:2 000,- €
Obhliadky: 25.05.2018 o 11,00 hod.
04.06.2018 o 10,00 hod.

SnímkaSnímka1Snímka4Snímka3Snímka2