Rodinný dom Mníšek nad Hnilcom, okres Gelnica

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 424 m2, situovaný v uličnej zástavbe, v centrálnej časti obce Mníšek nad Hnilcom. Rodinný dom je dvojpodlažný, nepodpivničený, postavený bol v r. 1959. I.NP rodinného domu je využívané ako miestne pohostinstvo, II.NP nie je užívané na žiaden účel. Dom prechádzal niekoľkými etapami rekonštrukcie a modernizácie do dnešného stavu.

Dispozičné riešenie:

1. Nadzemné podlažie: pohostinstvo, bar, schodisko, sociálne zariadenie.

2. Nadzemné podlažie: hala, schodisko

Rodinný dom sa nachádza v zmiešanej lokalite IBV a občianskeho vybavenia v uličnej zástavbe v centrálnej časti obce. Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou okrem kanalizácie, poloha je vhodná na bývanie aj podnikanie. Prístup k domu je priamo z miestnej verejnej komunikácie. Rodinný dom bol napojený na verejný vodovod, elektro a zemný plyn. Pôvodne bol dom napojený aj na vodu z vlastnej studne, toho času je vodáreň nefunkčná. Odkanalizovanie domu do žumpy vedľa domu.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 163 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2
parc. č. 164 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 362 m2
Stavba
súp. č. 140 Rodinný dom na parc. č. 163
spoluvlastnícky podiel: ½, ½
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Gelnica, katastrálny odbor, LV č. 594, okres: Gelnica, obec: MNÍŠEK NAD HNILCOM, katastrálne územie: Mníšek nad Hnilcom.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Znalecká hodnota:21 526,86 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
DSCN8462DSCN8463DSCN8453DSCN8448DSCN8447DSCN8446DSCN8442DSCN8443