Rodinný dom Mníšek nad Hnilcom, okres Gelnica

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 469 m2, situovaný v uličnej zástavbe, na okraji centrálnej časti obce Mníšek nad Hnilcom. Rodinný dom v pôvodnom technickom stave je jednopodlažný, čiastočne podpivničený jednou pivnicou, bol postavený a daný do užívania v r. 1930. Napojený je na rozvod elektro – elektromer toho času odpojený, na vodovod z obecnej studne pred domom – vodovod nefunkčný a  na zemný plyn – plynomer demontovaný, kanalizácia do trativodu za domom v záhrade.

Dispozičné riešenie: 1. nadzemné podlažie (108,17 m2) má vstupnú predsieň, dve predné izby, komoru, kuchyňu, zadnú predsieň a kúpeľňu.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území samostatne stojacích rodinných domov na Smolníckej ulici. Obec Mníšek nad Hnilcom má okolo 1772 obyvateľov, nachádza sa v okrese Gelnica. V obci je možnosť dopravy autobusom a vlakom, obec má základnú občiansku vybavenosť na úrovni strednej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 190 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2
parc. č. 191 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2
parc. č. 192 Záhrady o výmere 99 m2
Stavba
súp. č. 131 Rodinný dom na parc. č. 190
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Gelnica, katastrálny odbor, LV č. 495, okres: Gelnica, obec: MNÍŠEK NAD HNILCOM, katastrálne územie: Mníšek nad Hnilcom.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:7 650,- €
Znalecká hodnota:8 524,32 €
Obhliadky: .
DSCN1680DSCN1683DSCN1660DSCN1676DSCN1659DSCN1650DSCN1651DSCN1646DSCN1643DSCN1645DSCN1642DSCN1640