Rodinný dom Moravany, Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom a pozemkami o výmere 418 m2, situovaný v zastavanom území obce, v uličnej zástavbe, na Hlavnej ulici obce, za rodinným domom na parc. 3944/1, v k.ú. Moravany, okres Michalovce. Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1999, má jedno nadzemné podlažie a podkrovie so sedlovou strechou. Dom je napojený na inžinierske siete v závislosti na dome na parc. 3944/1.

Dispozičné riešenie: v 1. nadzemnom podlaží (93,27 m2)sa nachádzajú kuchyňa, hala, garáž a chodba. V podkroví (93,27 m2)sa nachádzajú 3 izby, chodba, WC a kúpeľňa. Orientácia hlavných miestnosti domu je na juh

Konštrukčné riešenie: Osadenie do terénu – základy betónové, pásové z izolácie. Murivo l NP murované hr. do 40 cm. Stropy železobetónové s rovným podhľadom, Strecha stanová s krytinou lepenkovou vlnitou Onduline. Fasádne omietky stavebné lepidlo bez finálnej fasádnej omietky. Sokel betónový bez povrchovej úpravy. Deliace konštrukcie murované z tehál, klampiarske konštrukcie neúplné. Schody z 1. NP do podkrovia drevené z tvrdého dreva. Dvere hladké dýhované vnútorné, vonkajšie plastové s izolačným dvojsklom. Okná drevené zdvojené bez žalúzií. Podlahy obytných miestnosti laminátové podlahy, v ostatných miestnostiach keramické dlažby. Vykurovanie centrálne z plynového kotla umiestneného v l.NP cez panelové radiátory. Elektroinštalácia svetelná a motorická s ističmi. Rozvod studenej vody v 1. NP, Zdroj teplej vody – prietokový zásobník elektrický. Odkanalizovanie do žumpy. Zemný plyn je inštalovaný v 1. NP. V kuchyni je plynový sporák s elektrickou rúrou, V podkroví v kúpeľni umývadlo, oceľová vaňa, keramický obklad po celej výške, WC splachovacie s umývadlom, keramický obklad do výšky 1,50 m. Dom je v dobrom technickom stave, na dome prebieha zateplenie bytového domu.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce, v lokalite vybavenej kompletnou infraštruktúrou, poloha je vhodná na bývanie. Rodinný dom je napojený na rozvod elektro, zemný plyn, verejný vodovod, kanalizácia do vlastnej žumpy.

Obec Moravany sa rozprestiera na severozápade Východoslovenskej nížiny, na vale rieky Ondava v nadmorskej výške 110 metrov. V súčasnosti žije v Moravanoch vyše 1000 obyvateľov. Obec má základné občianske vybavenie, v obci je možnosť dopravy iba autobusom.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 3944/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2
parc. č. 3944/3 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 322 m2
Stavba
bez súp. č. rozostavaná stavba rodinného domu na parc. č. 3944/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 2120, okres: Michalovce, obec: MORAVANY, katastrálne územie: Moravany.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:30 000,- €
Znalecká hodnota:39 861,70 €
Dražobná zábezpeka:4 000,- €
SnímkaDSCN1409DSCN1410DSCN1414DSCN1407DSCN1404DSCN1401DSCN1399