Rodinný dom Nižná Kamenica, okres Košice – okolie

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 570 m2, situovaný v širšom centre obce, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, k. ú. Nižná Kamenica v okrese Košice – okolie. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, podkrovie, čiastočne je podpivničený, stavba rodinného domu je v užívaní od roku 1990. Napojený je na rozvod elektro, verejný vodovod, kanalizácia do vlastnej žumpy.

Dispozičné riešenie:

1. PP – ( 57,6 m2) 5x sklad, kotolňa, chodba zo schodiskom

1. NP – (107,9 m2) 2x izba, kuchyňa, predsieň, WC, komora, chodba zo schodiskom

2.NP – (107,9 m2) 3x izba chodba, predsieň kúpeľňa, WC, loggia, sklad

Rodinný dom sa nachádza v širšom centre obce Nižná Kamenica, prístup k domu je z verejnej účelovej miestnej komunikácie na západnej strane pozemku.

Obec Nižná Kamenica sa nachádza sa na východnom okraji Košickej kotliny v doline Kamenického potoka v nadmorskej výške asi tristo metrov. Obec má okolo 559 obyvateľov, je vzdialená približne 23 kilometrov severovýchodne od Košíc. Obec má základnú občiansku vybavenosť, základná škola, materská škola, obchody, kostoly, historické budovy.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 317/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 460 m2
Stavba
súp. č. 133 dom na parc. č. 317/20
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 133 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 201.
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice – okolie, katastrálny odbor, LV č. 1177, okres: Košice – okolie, obec: NIŽNÁ KAMENICA, katastrálne územie: Nižná Kamenica.
b) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 317/20 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 317/20 je evidovaný na liste
vlastníctva číslo 1177.
spoluvlastnícky podiel: ½, ¼, ¼
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Košice – okolie, katastrálny odbor, LV č. 201, okres: Košice – okolie,
obec: NIŽNÁ KAMENICA, katastrálne územie: Nižná Kamenica.

Dátum a čas dražby: 21.3.2019 o 12:00 hod.
(vstup na dražbu o 11:30)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:57 800,- €
Znalecká hodnota:57 839,70 €
Dražobná zábezpeka:6 000,- €
Obhliadky: 06.03.2019 o 09,00 hod.
15.03.2019 o 09,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN3251DSCN3241DSCN3235DSCN3239DSCN3228