Rodinný dom Nová Ves nad Žitavou, okres Nitra

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2.011 m2, situovaný na hlavnej ulici obce, v uličnej zástavbe rodinných domov, v k. ú. Nová Ves nad Žitavou, okres Nitra. Dom bol postavený v r. 1934, v r. 1960 bola k domu pristavaná prístavba, po roku 2008 bola začatá jeho rekonštrukcia a modernizácia, ktorá nebola dokončená, na dome boli prevedené iba búracie práce. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, je podpivničený jednou pivnicou. V danej časti obce je možnosť napojenia na obecný vodovod, plyn a elektro.

Dispozičné riešenie:

1. NP  - (154 m2) 3x izba, špajza, kuchyňa a kúpeľňu 2x izba,  2x chodba, predsieň.

Obec Nová Ves nad Žitavou nachádza sa v okrese Nitra, 12 km od okresného mesta Zlaté Moravce a 7 km od mesta Vráble. V obci je možnosť dopravy autobusom a vlakom, obec má okolo 1.333 obyvateľov základnú občiansku vybavenosť.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 375/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1312 m2
parc. č. 375/2 záhrada o výmere 339 m2
parc. č. 376/3 záhrada o výmere 360 m2
Stavba
súp. č. 137 rodinný dom na parc. č. 375/1
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, LV č. 950, okres: Nitra, obec: NOVÁ VES NAD ŽITAVOU, katastrálne územie: Nová Ves nad Žitavou.

Dátum a čas dražby: 2.4.2019 o 11:30 hod.
(vstup na dražbu o 11:00)
Miesto konania dražby:Penzión ARTin, Salónik, prízemie Svätourbanská 37, Nitra, okres Nitra,
Najnižšie podanie:27 900,- €
Znalecká hodnota:18 352,85 €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: 18.03.2019 o 13,00 hod.
27.03.2019 o 13,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN9328DSCN9327DSCN9326DSCN9325DSCN9324DSCN9323DSCN9316DSCN9321