Rodinný dom Papín, okres Humenné

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2251 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov v obci Papín, okres Humenné. Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1981, nie je podpivničený, má dve nadzemné podlažia s pultovou stanovou strechou. Dom je napojený vodovod z vlastnej studne, kanalizáciu do žumpy, elektro a na zemný plyn.

1. Nadzemné podlažie (114,07 m2) – vstup od ulice a z dvora do pozdĺžnej chodby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, sklad, kotolňa s kotlom na tuhé palivá, špajza, schodisko a izba.

2. Nadzemné podlažie (136,88 m2) – schodisko, chodba, dielňa na konci chodby a štyri izby.

Technický popis: Základy betónové, objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie murované v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm: deliace konštrukcie tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie stropy s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko 1. NP PVC, guma. Strecha krovy pultové: krytiny strechy na krove plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy  z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád 1. NP, 2. NP obklady keramické, obklady drevom. Úpravy vnútorných povrchov vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady 1. NP prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; 1. NP vane; 1. NP kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov plné alebo zasklené dyhované; okná zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 1. NP podlahoviny textilné vpichované (napr. Jekor, Riga); 2. NP podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností 1. NP, 2. NP keramické dlažby. Vybavenie kuchýň 1. NP plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP sporák na tuhé palivo; 1. NP drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní 1. NP vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP umývadlo; vodovodné batérie1. NP pákové nerezové so sprchou; 1. NP pákové nerezové; záchod 1. NP splachovací bez umývadla. Vykurovanie  ústredné vykurovanie  1. NP, 2. NP teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania 1. NP kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody 1. NP z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody 1. NP zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie 1. NP plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie  elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 1. NP svetelná, motorická; 2. NP svetelná; elektrický rozvádzač 1. NP s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu 1. NP rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce prístup k domu je priamo z verejnej komunikácie, ktorá je štátnou cestou III. triedy č. 3839 – Udavské – Nižná Jablonka. Obec Papín leží 24 km severne od okresného mesta Humenné. Možnosť dopravy autobusom, obec má okolo 1000 obyvateľov a základnú občiansku vybavenosť.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 334/1 Orná pôda o výmere 1480 m2
parc. č. 334/2 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 771 m2
Stavba
súp. č. 236 Dom na parc. č. 334/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor, LV č. 193, okres: Humenné, obec: PAPÍN, katastrálne územie: Papín.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:39 800,- €
Znalecká hodnota:39 797,33 €
DSCN3998DSCN3990DSCN3992DSCN3965DSCN3962DSCN3966DSCN3964DSCN3955DSCN4000