Rodinný dom Somotor, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2.313 m2, situovaný na Novej ulici, v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v k.ú. obce Somotor, okres Trebišov. Rodinný dom má jedno podzemné a jedno nadzemné podlažie, postavený a daný do užívania bol v r. 1961, rekonštrukcia strechy z roku 2007. Rodinný dom je prístupný z verejnej komunikácie pred domom, ktorá je štátnou cestou I. triedy I/79. V danej časti obce je možnosť napojenia na verejný vodovod, zemný plyn a verejný rozvod elektro, kanalizácia nie je, dom je napojený na vlastnú žumpu.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie (11,52m2) – pivnica

1. Nadzemné podlažie (150,8 m2) – chodba, 3x izba, kúpeľňa, WC, kotolňa a špajza, v prístavbe kuchyňa.

Obec Somotor pozostáva z troch pôvodne samostatných obcí: Somotor, Véč a Nová Vieska pri Bodrogu. Obec sa nachádza na Východoslovenskej nížine, vzdialená je asi osem kilometrov vzdušnou čiarou od štátnej hranice s Maďarskom. Najbližšou obcou je Streda nad Bodrogom, ktorá leží približne päť kilometrov na juhozápad. Somotor má okolo 1600 obyvateľov a kompletnú občiansku vybavenosť na úrovní stredne veľkej obce, doprava autobusom a vlakom.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 692/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 529 m2
parc. č. 692/2 Záhrady o výmere 103 m2
parc. č. 693 Záhrady o výmere 137 m2
parc. č. 694 Záhrady o výmere 1544 m2
Stavba
so súp. č. 220 rod.dom na parc. č. 692/ 1 spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 28, okres: Trebišov, obec: SOMOTOR, katastrálne územie: Somotor.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:26 700,- €
Znalecká hodnota:29 557,48 €
Obhliadky:

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN9698DSCN9723DSCN9732DSCN9708DSCN9714DSCN9705DSCN9689DSCN9687DSCN9685