Rodinný dom ul. Slovenská, Spišská Nová Ves

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 659 m2, situovaný v uličnej zástavbe radových rodinných domov na Slovenskej ulici v k.ú. okresného mesta Spišská Nová Ves. Rodinný dom je prístupný z verejnej miestnej komunikácie cez podbránie do dvora domu. Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1914, má jedno nadzemné podlažie s čiastočným podpivničením a sedlovou strechou.

Suterén (90,12 m2)pozostáva zo schodiska a skladov. Základy sú kamenné. Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti nie je vyhotovená. Obvodové murivo suterénu je murované z tehál. Hrúbka obvodového muriva vrátane omietok je 60 cm. Strop je klenbový. Podlahy sú z dusanej zeminy. Schody sú betónové. Výplne otvorov v suteréne sú jednoduché oceľové, dvere sú drevené zvlakové. V suteréne je vyhotovená elektroinštalácia, privedená je prípojka plynu, ktorá je zaslepená. Sú tu rozvody teplej a studenej vody a kanalizácia (dve stúpačky PVC). V suteréne je inštalovaný elektrický zásobníkový ohrievač vody.

1. nadzemné podlažie (225,58 m2)rodinného domu je rozdelené na ľavú a pravú časť, ktoré sú rozdelené prejazdom. V prednom trakte ľavej časti domu sa nachádzajú dve izby, v dvornej časti je umiestnená chodba, kúpeľňa s WC a jedna izba. Predná pravá časť domu pozostáva z chodby, kuchyne, komory a dvoch izieb. Obvodové murivo nadzemnej časti domu je murované z tehál – hrúbka obvodového muriva je 50 cm – vrátane omietok. Omietky vnútorné sú vápenné hladké, vonkajšie omietky sú vápenné, štukové, podmurovka do výšky 50 cm je omietaná. Stropy sú drevené trámové s podbíjaním a omietkou na rákosi. Krov je drevený v prednej časti domu sedlový, v zadnom dvornom trakte pultový. Krytina strechy je z AZC šablón na laťovaní. Nosná konštrukcia krovu je v dobrom technickom stave, krytina celistvá. Klampiarske konštrukcie strechy a oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené dvojité, s doskovým ostením (v čase obhliadky okná od ulice plastové). Vnútorné dvere sú drevené rámové s výplňou. Vráta do prejazdu sú drevené rámové s výplňou. Podlahy v izbách a v kuchyni sú drevené doskové, podlaha v kúpeľni je keramická dlažba. Rodinný dom je vykurovaný lokálnymi stáložiarnyrni kachľami na tuhé palivo celkom 4 kusy (v izbách). Izba v zadnom trakte nie je vykurovaná. V kúpeľni je elektrické podlahové kúrenie. Podlaha je keramická dlažba. Keramický obklad stien je vyhotovený do výšky 2,1 m. Vybavením kúpeľne s WC je sprchovací kút murovaný a obložený keramickým obkladom, záchodová misa, bidet a keramické umývadlo. Batérie sú pákové nerezové, v sprchovacom kúte so sprchou. Kuchyňa v pravej časti domu sa v súčasnosti rekonštruuje. Vybavením kuchyne je len sporák s elektrokerarmickou platňou. Elektroinštalácia v rodinnom dome je rekonštruovaná – v podbrání sa nachádza poistková skriňa s automatickým istením. Rodinný dom je obývaný a postupne sa rekonštruuje.

Rodinný dom sa nachádza v zmiešanej lokalite IBV a bytových domov v radovej uličnej zástavbe rodinných domov na okraji mesta na Slovenskej ulici. Vzdialenosť do centra mesta je cca. 1 km. Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou, poloha je vhodná na bývanie. Spišská Nová Ves  je okresné mesto ležiace v Košickom kraji. Mesto je označované za vstupnú bránu do Národného parku Slovenský raj. Mesto leží na rieke Hornád v Hornádskej kotline, na východnom okraji Slovenského raja, v mieste stretu s Volovskými a Levočskými vrchmi. Spišská Nová Ves je vzdialená 26 km východne od Popradu, 9 km južne od Levoče, 62 km západne od Prešova a 57 km severne od Rožňavy. Počet obyvateľov mesta sa pohybuje okolo 37.500.

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 506 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 420 m2
parc. č. 507 Záhrady o výmere 239 m2
Stavba
súp. č. 335 rodinný dom na parc. č. 506
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, LV č. 3677, okres: Spišská Nová Ves, obec: SPIŠSKÁ NOVÁ VES, katastrálne územie: Spišská Nová Ves.

Dátum a čas dražby: 9.5.2018 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:80 800,- €
Znalecká hodnota:80 763,29 €
Dražobná zábezpeka:9 000,- €
Obhliadky: 24.04.2018 o 13,00 hod.
02.05.2018 o 13,00 hod.
nacrt1nacrtDSCN3869DSCN3865