Rodinný dom ul. Štefana Fidlíka, Michalovce

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 354 m2, situovaný na okraji mesta v uličnej zástavbe rodinných domov, na ulici Štefana Fidlíka v Michalovciach. Jednopodlažný, nepodpivničený rodinný dom so sedlovou strechou bol postavený v r. 1965. Dom je napojený verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, NN vzdušnou prípojkou a zemný plyn.

Dispozičné riešenie: tri izby, kuchyňa, komora, zádverie, chodba, kúpeľňa a WC. Celková výmera podlahovej plochy je 130,7 m2. Orientácia hlavných miestnosti domu je juh, sever a východ, konfigurácia terénu je rovina.

Technické riešenie: Nosné murivo z tehál a tvárnic na pásových betónových základoch. Stropy drevené s rovným podhľadom. Strecha sedlová, krytina AZC šablóny. Klampiarske konštrukcie strechy žľaby, zvody parapety z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka striekaný brizolit, vnútorné omietky vápenné hladké, štukové. Obklady fasád sa nevyskytujú. Elektroinštalácia svetelná, motorická, ističe, elektrický rozvádzač na stene pri vstupe do domu s meraním. Za domom bola postavená hospodárska časť s pultovou strechou, ktorá bola dodatočne prestavaná na kúpeľňu a WC, zastavané plocha predstavuje 16,13 m2. Rodinný dom sa nachádza na okraji mesta Michalovce v lokalite IBV, v uličnej zástavbe rodinných. Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou, poloha je vhodná na bývanie.

Mesto Michalovce je administratívnym sídlom okresu a centrom juhovýchodného regiónu Slovenska. Doprava autobusom, vlakom, MHD, taxi. V meste je vybudovaná kompletná občianska vybavenosť, v okolí sú prírodné lokality – Zemplínska Šírava.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 296 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2
parc. č. 297 záhrada o výmere 140 m2
Stavba
súp. č. 3356 rodinný dom na parc. č. 296
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 5510, okres: Michalovce, obec: MICHALOVCE, katastrálne územie: Stráňany.

Dátum a čas dražby: 24.5.2019 o 13:00 hod.
(vstup na dražbu o 12:30)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:23 100,- €
Znalecká hodnota:30 800,- €
Dražobná zábezpeka:3 000,- €
Obhliadky: 09.05.2019 o 09,00 hod.
17.05.2019 o 09,00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk.

DSCN6271nacrtDSCN6277DSCN6267DSCN6266DSCN6261